El cen­tre in­fan­til La Tri­lla­do­ra de Tu­rís ce­le­bra el fes­ti­val de Na­dal

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

Un any més els xi­quets i xi­que­tes del Cen­tre d'Edu­ca­ció In­fan­til La Tri­lla­do­ra de Tu­rís han fet les de­lí­cies de fa­mí­lies i amics amb la seua ac­tua­ció en el fes­ti­val de Na­dal. Grà­cies al tre­ball de les edu­ca­do­res i de les ma­res el pú­blic gau­dí d'una ves­pra­da en­tran­ya­ble amb els més xi­co­tets do­nant-ho tot so­bre l'es­ce­na­ri. Com a co­lo­fó al fes­ti­val es va re­bre als pat­ges de Les seues Ma­jes­tats els Reis Mags d'Orient que van do­nar un re­ga­let als xi­co­tets ac­tors i ac­trius.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.