‘El Na­dal, en va­len­cià’ en Mon­tse­rrat

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

Els Reis Mags par­len va­len­cià tam­bé i, com que sa­ben que els xi­quets i les xi­que­tes de Mon­tse­rrat tam­bé el par­len, han re­par­tit les car­tes ofi­cials als es­co­lars de l'Es­co­la In­fan­til Mu­ni­ci­pal, l'es­co­la El So­roll, el col·le­gi Eva­ris­to Ca­la­ta­yud, l'Aca­dè­mia TEC i els cur­sos de va­len­cià de l'EPA Vall dels Al­ca­lans. Ai­xí, po­dran es­criu­re en va­len­cià els seus desit­jos, que se­ran com­plits, ai­xò sí, si s'han por­tat bé. El diu­men­ge 27 de desem­bre, a les 18.00 ho­res, va arri­bar el pat­ge reial a la plaça de l'Es­glé­sia de Mon­tse­rrat per a re­co­llir-les. Aques­ta ac­ció for­ma part de la cam­pan­ya 'El Na­dal, en va­len­cià', una ini­cia­ti­va d'AVI­VA Mon­tse­rrat que pre­tén im­pul­sar la pre­sèn­cia del va­len­cià du­rant les fes­tes na­da­len­ques. Ai­xí ma- teix, el Pa­re Noel i els Reis Mags han dei­xat tar­ge­tes postals a l'es­tanc i la pa­pe­re­ria de Lau­ra per­què pu­gueu fe­li­ci­tar les per­so­nes que us es­ti­meu en­ca­ra que es­ti­guen molt lluny. I aquest any tam­bé po­dreu es­col­tar na­da­les en va­len­cià grà­cies al CD “Do­ne'm l'as­gui­lan­do!” que es re­par­ti­rà als es­co­lars de l'Es­co­la In­fan­til Mu­ni­ci­pal, l'Es­co­la El So­roll, l'Es­co­la de Mú­si­ca Ono­fre Díez, i l'Es­co­la de Per­so­nes Adul­tes.

Viu el Na­dal ple­na­ment en va­len­cià Ara bé, si el que vo­leu és viu­re el Na­dal ple­na­ment en va­len­cià, us aju­dem a fer-ho. En la pà­gi­na web mu­ni­ci­pal hi ha una sec­ció amb re­cur­sos per a can­tar, ce­le­brar, es­criu­re, fe­li­ci­tar, lle­gir, men­jar, par­lar, re­ga­lar... i tot en va­len­cià!

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.