Eu­ge­ni For­ta­ña as­su­meix l'al­cal­dia de Tu­rís

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

L'Ajun­ta­ment de Tu­rís va viu­re el pas­sat 8 de ge­ner al ma­tí el seu se­gon ple d'in­ves­ti­du­ra de la le­gis­la­tu­ra per a do­nar em­ple­ne al pac­te de go­vern subs­crit amb Ga­briel Her­vás i Is­mael Co­rell pel qual aquest úl­tim ce­di­ria l'al­cal­dia al socialista Eu­ge­ni For­ta­ña Fons des­prés de sis me­sos exer­cint el cà­rrec. La ses­sió va ori­gi­nar un gran des­em­bar­ca­ment de cà­rrecs so­cia­lis­tes tant co­mar­cals com a pro­vin­cials i au­to­nò­mics. Fran­cesc Sig­nes, Sots­se­cre­ta­ri d'In­fraes­truc­tu­res; An­dreu Sa­lom, Al­cal­de de L'Al­cú­dia; o els dipu­tats en el con­grés Ma­ria Such i Jo­sé Luís Ába­los van vo­ler acom­pan­yar, en­tre molts al­tres, al seu com­pany For­ta­ña. Des­prés de la vo­ta­ció i pos­te­rior elec­ció, el nou al­cal­de de Tu­rís va vo­ler ma­ni­fes­tar, pres de l'emo­ció, el seu agraï­ment a fa­mi­liars, amics, com­panys de par­tit i equip de go­vern, ai­xí com a Co­rell i Ga­briel Her­vás, “amb els quals hi ha molt bo­na sin­to­nia”. “A Is­mael vull do­nar-li la meua més sin­ce­ra en­ho­ra­bo­na, per­què crec que ha fet una la­bor molt bo­na com a al­cal­de, i tam­bé les grà­cies per­què es­tà més ex­pe­ri­men­tat en la po­lí­ti­ca i mol­tes ve­ga­des ens ha acon­se­llat. He de dir que he après molt d'ell”. “In­ten­ta­rem sem­pre fer les co­ses tan bé com si­ga pos­si­ble amb els nos­tres en­certs i els nos­tres errors, pe­rò sem­pre amb la mi­llor vo­lun­tat”, va as­se­gu­rar el nou al­cal­de tu­ri­sà. Fi­nal­ment For­ta­ña tam­bé va fer una de­cla­ra­ció d'in­ten­cions: “vo­lem fer un To­rís pròs­per en el qual la gent es­ti­ga or­gu­llo­sa de viu­re, i en açò anem a tre­ba­llar dur. Tre­ba­llar avui per a dei­xar un po­ble con­for­ta­ble per al ma­tí, per­què els nos­tres fills tam­bé se sen­ten molt a gust”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.