Nº 300 No­viem­bre 2013

Oficinas - - ENGLISH TEXTS -

Cam­pus Rep­sol en Ma­drid. Se­de Cen­tral del Banc Sa­ba­dell en Sant Cu­gat del Va­llès (Bar­ce­lo­na). Edi­fi­cio Bi­tá­co­ra en Le­ga­nés (Ma­drid). Se­de Cen­tral Cor­po­ra­ti­va de Sharp Elec­tro­nics Eu­ro­pe en Cor­ne­llà de Llo­bre­gat (Bar­ce­lo­na). Clí­ni­ca Den­tal Án­gels en Bar­ce­lo­na. In­for­me: Ho­me Of­fi­ce.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.