DI­REC­TI­VAS ATEX (EQUI­POS ELÉC­TRI­COS Y EQUI­POS NO ELÉC­TRI­COS)

PQ - - EQUIPOS NO ELÉCTRICOS Y ATEX -

• Equi­pos que se va­yan a ins­ta­lar en zo­nas Atex de in­dus­tria ex­trac­ti­va y no ex­trac­ti­va (ini­cial­men­te edi­ta­da co­mo Di­rec­ti­va 94/9/CE, re­cien­te­men­te ac­tua­li­za­da por la Di­rec­ti­va 2014/34/UE).

• Plan­tas in­dus­tria­les no ex­trac­ti­vas (Di­rec­ti­va 1999/92/CE).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.