La mi­nis­tra Sin­de se da de ba­ja en la SGAE

Tiempo - - ZOOM -

La mi­nis­tra de Cul­tu­ra en fun­cio­nes, Án­ge­les Gon­zá­le­zSin­de, ha so­li­ci­ta­do dar­se de ba­ja en la So­cie­dad Ge­ne­ral de Au­to­res y Edi­to­res (SGAE) a tra­vés de una car­ta enviada a la en­ti­dad el pa­sa­do mes de sep­tiem­bre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.