OB­JE­TI­VO TO­MAR LAS CA­LLES

Tiempo - - PORTADA -

Los an­ti­sis­te­ma se­rán la fuer­za de cho­que en la nue­va es­tra­te­gia del in­de­pen­den­tis­mo

La CUP pro­po­ne en un do­cu­men­to in­terno me­nos ac­ti­vi­dad ins­ti­tu­cio­nal y más lu­cha ur­ba­na

Car­les Puig­de­mont, pre­si­den­te de la Ge­ne­ra­li­tat de Ca­ta­lu­ña, y An­na Ga­briel, lí­der de la Can­di­da­tu­ra de Uni­dad Po­pu­lar (CUP).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.