IM­PE­CA­BLE POR DEN­TRO .

Todo Terreno - - CONTACTO -

La ins­tru­men­ta­ción di­gi­tal Vir­tual Cock­pit es la me­jor del mer­ca­do –aun­que su in­di­ca­dor de com­bus­ti­ble, do­ta­do de ocho seg­men­tos, re­sul­ta cris­pan­te­men­te im­pe­ci­so–, mien­tras que el sis­te­ma mul­ti­me­dia y el na­ve­ga­dor son so­bre­sa­lien­tes.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.