VIE­JA CO­NO­CI­DA.

Todo Terreno - - TT_PRUEBA -

El sis­te­ma de trac­ción to­tal de­ri­va del em­plea­do en el Nissan Qash­qai o el Re­nault Kad­jar. El mo­do Lock, que blo­quea el re­par­to de ma­ne­ra si­mé­tri­ca en­tre am­bos ejes, se man­tie­ne ha­ya 80 km/h y ac­ti­va una fun­ción es­pe­cí­fi­ca del ABS.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.