Po­li­tie­man­nen in ac­tie te­gen hit­te

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Su­ri­naam­se Po­li­tie­bond (SPB) heeft zijn le­den de in­struc­tie ge­ge­ven om ac­tie te voe­ren te­gen de hit­te. Dit houdt in dat van­af gis­te­ren van 09.00 uur tot en met 18.00 uur de agen­ten wel aan het werk zul­len zijn, maar bui­ten het ge­bouw op een bank gaan zit­ten. Dit geldt voor­na­me­lijk voor po­li­tie­man­nen die wer­ken bij de pos­ten Uit­vlugt, Cen­trum (Paramaribo) en Pa­ra­di­se (Nic­ke­rie). De ac­tie van de po­li­tie­man­nen houdt ver­der ook in dat er geen aan­gif­tes zul­len wor­den op­ge­no­men, zo­lang de agen­ten bui­ten zit­ten op de bank. De bond heeft de­ze be­slis­sing ge­no­men om­dat er vol­gens hem een ex­tre­me hit­te is waar te ne­men in de ruim­ten van de­ze drie sta­ti­ons. De­ze he­te komt door­dat de air­co’s van de­ze sta­ti­ons ka­pot zijn en Pa­ra­di­se heeft niet eens de be­schik­king over een air­co. Vol­gens de bond kun­nen de air­co’s al en­ke­le we­ken niet ge­maakt wor­den, van­daar dat er is be­slo­ten om op de­ze wij­ze ac­tie te voe­ren. De agen­ten zul­len wel uit­rij­den voor mel­din­gen van ge­val­len die bin­nen­ko­men, maar het an­de­re werk dat bin­nen op kan­toor moet plaats­vin­den op een po­li­tie­bu­reau zal niet wor­den uit­ge­voerd ge­du­ren­de de uren dat de agen­ten bui­ten op de bank zul­len zit­ten. De po­li­tie­bond heeft reeds vo­ri­ge week ge­sprek­ken ge­voerd met mi­nis­ter Jen­ni­fer van Dijk-Si­los van Jus­ti­tie en Po­li­tie en de lei­ding van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me over de­ze po­li­tie­sta­ti­ons, en de er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den waar­on­der de wets­die­na­ren daar wer­ken. De brand­weer is vol­gens Van Dijk-Si­los wel pools­hoog­te gaan ne­men bij sta­ti­on Uit­vlugt.

Er­ger nog vindt de bond dat er een week­end voor­bij is ge­gaan, maar eni­ge ver­an­de­ring in de slech­te werk­om­stan­dig­he­den is uit­ge­ble­ven. Daar­om heeft de SPB zijn le­den van die drie sta­ti­ons op­ge­roe­pen om tus­sen 09.00 uur ’s mor­gens en 18.00 uur ’s mid­dags niet in de wacht te zit­ten, maar des­noods on­der een boom. Ze moe­ten in elk ge­val bui­ten het ge­bouw zijn op een lo­ca­tie waar er koel­te is. De bond meldt dat in­dien de­ze si­tu­a­tie bin­nen twee­maal 24 uur niet wordt ge­nor­ma­li­seerd, de­ze maat­re­gel dan zal wor­den ver­scherpt.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.