Geen over­schrij­ding Obli­gop­la­fond met USD 1,8 le­ning “IsDB is niet gek”

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De Wet op de Staats­schuld is niet in het ge­drang met de le­ning van USD 1,8 mil­jard die de re­ge­ring wil aan­gaan met de Isla­mi­ti­sche Ont­wik­ke­lings­bank. Vol­gens pre­si­den­ti­eel ad­vi­seur Sub­has Mun­gra zal bij het op­ne­men van gel­den steeds re­ke­ning ge­hou­den wor­den met het obli­gop­la­fond van 35% voor de bui­ten­land­se schuld. De aan­pas­sing van de Wet op de Staats­schuld is in­tus­sen af­ge­rond door de re­ge­ring. In­dien de­ze wet goed­ge­keurd wordt door de re­ge­ring, komt er ook meer fi­nan­ci­ë­le ruim­te vrij om te kun­nen trek­ken uit de pot die de IsDB heeft klaar­ge­zet voor Su­ri­na­me.

De re­ge­ring krijgt van di­ver­se or­ga­ni­sa­ties de wind van vo­ren, om­dat zij van me­ning zijn dat er on­vol­doen­de ze­ker­he­den zijn ge­ge­ven over de af­los­sing van de schuld. Vol­gens Mun­gra is de be­zorgd­heid te­recht, maar er zijn dui­de­lij­ke af­spra­ken met de IsDB over de in­ves­te­rin­gen die met het geld ge­pleegd zul­len wor­den. De ex­port­ca­pa­ci­teit, en daar­mee de staats­in­kom­sten, zal ver­groot wor­den in sec­to­ren die mo­men­teel aan­trek­ke­lijk zijn in de we­reld. “De IsDB is niet gek”, zegt Mun­gra. “Ze heb­ben dui­de­lijk ge­steld om pro­jec­ten te to­nen die gaan lei­den tot pro­duc­tie, zo­dat zij hun geld te­rug­krij­gen. Nie­mand zal geld aan je le­nen om zich­zelf op te eten”, stelt de eco­noom en di­plo­maat. Het over­gro­te deel van de le­ning, ruim 1,36 mil­jard, is be­stemd voor in­fra­struc­tu­re­le wer­ken. Ook dit heeft enorm veel stof doen op­waai­en. Er is on­be­grip waar­om de pri­o­ri­tei­ten dus­da­nig zijn ge­for­mu­leerd. Vol­gens Mun­gra is er een mis­con­cep­tie over de sa­men­stel­ling van dit be­drag. De in­druk wordt ge­wekt als­of het gaat om slechts het bou­wen van brug­gen en re­ha­bi­li­te­ren van we­gen. “Het gaat om geld stop­pen in in­fra­struc­tuur die leidt tot pro­duc­tie. Daar­in is in­be­gre­pen in­fra­struc­tuur voor ener­gie, agra­ri­sche pro­duc­tie en trans­port. De we­gen moe­ten lei­den tot de pro­duc­tie­ge­bie­den en de trans­port van goe­de­ren moet vlot ver­lo­pen”, al­dus Mun­gra. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.