Su­ri­na­me pleit weer voor er­ken­ning Pa­les­ti­na

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO/NEW YORK - Su­ri­na­me heeft bij de 71ste Al­ge­me­ne Ver­ga­de­ring van de Ver­e­nig­de Na­ties (VN) nog­maals ir­ri­ta­tie op­ge­wekt bij Noord-Ame­ri­kaan­se en Eu­ro­pe­se lan­den door te plei­ten voor er­ken­ning van de Staat Pa­les­ti­na. Na­mens pre­si­dent De­si Bou­ter­se deed mi­nis­ter Nier­ma­la Ba­dri­sing de op­roep de er­ken­ning van Pa­les­ti­na in te zet­ten con­form de gren­zen van 1967.

“Su­ri­na­me on­der­steunt de op­los­sing voor twee sta­ten voor de Is­ra­ë­lie­ten en de Pa­les­tij­nen om de po­li­tie­ke sta­bi­li­teit te cre­ë­ren die no­dig is voor hun ont­wik­ke­ling”, zegt de Su­ri­naam­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se za­ken. In 2011 gin­gen de mees­te Ca­ri­com­lan­den over tot de er­ken­ning van Pa­les­ti­na, waar­bij Su­ri­na­me de trek­ker was. Dit viel niet in goe­de aar­de bij de rij­ke West-Eu­ro­pe­se lan­den en de Ver­e­nig­de Sta­ten. On­danks Su­ri­na­me een gro­te mos­lim­po­pu­la­tie heeft, zijn ook hier de me­nin­gen ver­deeld over het be­sluit van pre­si­dent De­si Bou­ter­se om als eer­ste Ca­ri­bi­sche lei­der hard uit te ko­men voor de er­ken­ning van Pa­les­ti­na. Bin­nen zijn ei­gen krin­gen, waar­on­der zijn re­li­gi­eu­ze ad­vi­seur Ste­ve Meye en de hui­di­ge frac­tie­lei­der van co­a­li­tie­par­tij de NDP, And­re Mi­sie­ka­ba, heb­ben pu­blie­ke­lijk la­ten we­ten niet blij te zijn met het be­sluit van de pre­si­dent. Is­ra­ël, de aarts­ri­vaal van de Pa­les­tijn­se Staat was ook des dui­vels na­dat Su­ri­na­me in ja­nu­a­ri 2011 over­ging tot de er­ken­ning. Bin­nen en­ke­le we­ken stuur­de Is­rael zijn niet-re­si­de­ren­de am­bas­sa­deur recht­streeks van­uit Je­ru­za­lem naar Paramaribo, om ge­ïn­for­meerd te wor­den. In haar toe­spraak aan de VN heeft mi­nis­ter Ba­dri­sing de zor­gen van Su­ri­na­me uit­ge­spro­ken over “het ge­suk­kel van de Pa­les­tijn­se be­vol­king”, juist om­dat het geen land heeft.

BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.