Kin­der­bij­slag Wa­ni­ca meer dan een jaar niet uit­be­taald

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De kin­der­bij­slag voor de kin­de­ren in het dis­trict Wa­ni­ca is van­af ja­nu­a­ri van het vo­rig jaar nog niet uit­be­taald. De ou­ders heb­ben dit be­ta­lings­pro­bleem on­der de aan­dacht ge­bracht van VHP-par­le­men­ta­ri­ër Kris­h­na Hus­sai­na­li-Ma­t­hoe­ra, om­dat ze het geld hard no­dig heb­ben om school­spul­len en voe­ding voor de kin­de­ren te ko­pen. Ze zijn diep ge­trof­fen door de eco­no­mi­sche cri­sis en heb­ben hun hoop ge­ves­tigd op de kin­der­bij­slag. Het as­sem­blee­lid maak­te er ge­lijk werk van en richt­te een spoed­brief aan mi­nis­ter Jo­an Do­go­jo van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting. Hus­sai­na­li-Ma­t­hoe­ra vindt dat de re­ge­ring on­der lei­ding van pre­si­dent De­si Bou­ter­se die een so­ci­aal ak­koord heeft ge­slo­ten met het volk en zich een volks­pre­si­dent noemt, als pri­o­ri­teit moet heb­ben dat de uit­be­ta­ling van de kin­der­bij­slag tij­dig moest ge­schie­den. Ze zegt dat bij­na SRD 800 mil­joen is be­groot voor het Mi­nis­te­rie van So­ci­a­le Za­ken en Volks­huis­ves­ting, maar toch zijn er zo­veel be­ta­lings­ach­ter­stan­den.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.