Echt­paar Si­tal­dien-Is­ri 50 jaar ge­trouwd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

WA­NI­CA – Srig­ho­bin Si­tal­dien en Soeb­ha­dra Is­ri heb­ben on­langs hun gou­den hu­we­lijk ge­vierd. Het echt­paar kreeg be­zoek van de res­sort­lei­der van Hout­tuin, Mart­ha Dan­ki, die de fe­li­ci­ta­ties over­bracht en de ge­brui­ke­lij­ke en­ve­lop­pe met in­houd aan het echt­paar over­han­dig­de.

Si­tal­dien is ge­bo­ren op 8 fe­bru­a­ri 1945 en Is­ri op 16 ok­to­ber 1949. De twee tra­den op 24 sep­tem­ber 1966 in het hu­we­lijk. Het echt­paar heeft geen ge­re­geld hu­we­lijk ge­had. Een tan­te van Is­ri woon­de naast de ou­ders van Si­tal­dien. Toen ze op een dag een be­zoek bracht aan haar tan­te zag hij haar. Hij vond haar leuk en liet er geen gras over groei­en. Hij vroeg aan een nicht van Is­ri om zijn be­lang­stel­ling ken­baar te ma­ken aan de ou­ders van Is­ri. In over­een­stem­ming met bei­de fa­mi­lies kwam het hu­we­lijk dan tot stand. Uit het hu­we­lijk zijn er vier kin­de­ren ge­bo­ren; twee jon­gens en twee meis­jes. Het echt­paar heeft ze­ven klein­kin­de­ren.

Het echt­paar houdt nog heel veel van el­kaar en doet bij­na al­les sa­men. Is­ri ver­telt dat haar man heel erg zorg­zaam is. Hij helpt graag in de huis­hou­ding en helpt haar ook bij het uit­kie­zen van haar kle­ding en ma­ke-up. Si­tal­dien geeft aan dat zijn vrouw nog al­tijd de lief­ste is en de kin­de­ren met al­le lief­de heeft groot­ge­bracht. Si­tal­dien be­zoekt nog drie keer per week de gym en voelt zich nog fit. Hij heeft ook ge­speeld voor de voet­bal­ver­e­ni­ging San­tos en als er voet­balac­ti­vi­tei­ten wa­ren, deed hij ook mee.

Si­tal­dien heeft 38 jaar on­af­ge­bro­ken tot aan zijn pen­si­o­ne­ring ge­werkt bij het Psy­chi­a­trisch Cen­trum Su­ri­na­me (PCS). De hoog­te­pun­ten in het hu­we­lijk zijn dat Si­tal­dien de func­tie van waar­ne­mend ver­pleeg­kun­dig di­rec­teur kreeg bij het PCS en dat het echt­paar een reis naar In­dia heeft ge­maakt. Diep­te­pun­ten heeft het echt­paar niet ge­kend. Voor elk pro­bleem werd er een op­los­sing be­dacht. Het echt­paar be­zoekt de man­dir re­gel­ma­tig en le­vert nog steeds zijn bij­dra­ge als het ge­vraagd wordt. Si­tal­din zingt nog Bhai­tak Ga­na en bhad­jan en treedt af en toe ook nog op als con­fe­ren­cier bij ge­le­gen­he­den.

Het echt­paar Srig­ho­bin Si­tal­dien en Soeb­ha­dra Is­ri heeft sa­men met fa­mi­lie en vrien­den zijn gou­den hu­we­lijk her­dacht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.