Ner­kust en Va­lies woens­dag weer bij re­ge­ring

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De bonds­voor­zit­ters van de Bond van Le­ra­ren (BvL) en de Fe­de­ra­tie van Or­ga­ni­sa­ties van Leer­krach­ten in Su­ri­na­me (FOLS) moe­ten zich woens­dag weer aan­mel­den bij de re­ge­ring voor een ver­volg­ge­sprek. Mar­cel­li­no Ner­kust, voor­zit­ter van de FOLS, zegt aan de krant dat er nog twee spe­ci­fie­ke on­der­wijs­za­ken zijn die nog door­ge­praat moe­ten wor­den. Par­tij­en ko­men daar­voor woens­dag weer bij­een.

“De bon­den heb­ben in april een over­een­komst be­reikt met de re­ge­ring. In de over­een­komst zijn een aan­tal za­ken op­ge­no­men waar niet al­leen de on­der­wijs­ge­ven­den, maar ook de amb­te­lij­ke sec­tor aan­spraak op maakt”, zegt Ner­kust. In de­cem­ber vo­rig jaar heb­ben de on­der­wijs­ge­ven­den de tij­de­lij­ke ver­ho­ging van SRD 100 per maand in de vorm van een on­be­las­te toe­la­ge ont­van­gen. In mei is de tij­de­lij­ke ver­ho­ging van een hef­fings­kor­ting van SRD 125 als een on­be­las­te toe­la­ge ver­strekt aan leer­krach­ten. De in­gangs­da­tum moet 15 fe­bru­a­ri zijn. De re­ge­ring heeft aan­ge­ge­ven dit te her­stel­len. De le­ra­ren wach­ten nog op de in­fla­tie­cor­rec­tie over de maan­den au­gus­tus en sep­tem­ber en de in­voe­ring van de her­waar­de­ring in ok­to­ber. De­ze twee pun­ten moet nog be­spro­ken wor­den.

Wil­go Va­lies zegt aan de krant dat er een ak­koord be­reikt is en dat het zon­der­meer uit­ge­voerd moet wor­den. Er moet re­ke­ning ge­hou­den wor­den dat le­ra­ren ook deel uit ma­ken van de sa­men­le­ving en een be­staan heb­ben. De le­ra­ren heb­ben het ook zwaar en moe­ten voor zich­zelf op­ko­men. Va­lies vindt het jam­mer dat zo­dra le­ra­ren op­ko­men voor hun be­lan­gen, de ge­meen­schap het ne­ga­tief uit­drukt. On­ge­acht de uit­komst van de ge­sprek­ken met de re­ge­ring ver­wacht Va­lies de le­den van de BvL en de Al­li­an­tie voor Le­ra­ren in Su­ri­na­me op 3 ok­to­ber om hen uit­leg te ge­ven over wat met de re­ge­ring is be­spro­ken. Ner­kust wil in dit sta­di­um niet te­veel kwijt. Hij geeft aan dat de FOLS nu nog geen re­den ziet om le­ra­ren op te roe­pen om ac­tie te voe­ren, om­dat par­tij­en nog aan het pra­ten zijn. “De le­den aan­ge­slo­ten bij de FOLS wor­den don­der­dag ge­ïn­for­meerd over het re­sul­taat van de be­spre­king met de over­heid. De struc­tu­ren zul­len be­pa­len wat de vol­gen­de stap is”, zegt Ner­kust.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.