Geen op­por­tu­nis­ten wel­kom bij ac­ti­vi­tei­ten Bur­ger­col­lec­tief

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Er is geen ruim­te voor op­por­tu­nis­ten die een ei­gen be­lang die­nen in het Bur­ger­col­lec­tief dat eer­der de­ze week is ge­pro­cla­meerd. De­ze ga­ran­tie geeft Sham Bin­da, een van de trek­kers van de eer­der de­ze week ge­pro­cla­meer­de bun­de­ling van on­te­vre­den groe­pen. Voor 30 sep­tem­ber is er een mas­sa­bij­een­komst te­gen het be­leid van pre­si­dent De­si Bou­ter­se ge­pland en vol­gens Bin­da zijn de doel­stel­lin­gen zui­ver. “Nie­mand loopt met een agen­da rond. Men­sen met een agen­da mo­gen ook ko­men en we zul­len met hun pra­ten over hun agen­da. Als hun agen­da is pri­vé­be­lang, dan zeg­gen we daar is de deur”, zegt de voor­zit­ter van de As­so­ci­a­tie van Klei­ne en Mid­del­gro­te On­der­ne­min­gen in Su­ri­na­me (AKMOS). Ook is er geen ruim­te voor en­ge par­tij­po­li­tie­ke be­lan­gen. Vol­gens Bin­da en an­de­re sleu­tel­fi­gu­ren bin­nen het Bur­ger­col­lec­tief zijn er wel po­li­tie­ke par­tij­en die sym­pa­thi­se­ren met de bun­de­ling van on­te­vre­den groe­pen, ech­ter is het niet de be­doe­ling dat zij zich­zelf ko­men pro­mo­ten tij­dens de reeks van ac­ti­vi­tei­ten die op sta­pel lig­gen. “We ko­men niet hier om een par­tij te pro­pa­ge­ren. Het gaat om de si­tu­a­tie die zich mo­men­teel in Su­ri­na­me voor­doet. Con­creet is het on­dui­de­lijk wat het Bur­ger­col­lec­tief pre­cies hoopt te be­rei­ken in­dien pre­si­dent De­si Bou­ter­se naar huis is ge­stuurd. De or­ga­ni­sa­tie gaat voor een nieu­we fris­se groep lei­ders om het be­stuur van het land op zich te ne­men. Ech­ter is het on­dui­de­lijk of die al kan­di­da­ten in de wacht­ka­mer heeft. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.