Su­ri­na­me houdt VN op­tisch beeld eco­no­mie voor

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO/NEW YORK - Mi­nis­ter Nier­ma­la Ba­dri­sing van Bui­ten­land­se Za­ken heeft gis­te­ren de 71ste Al­ge­me­ne Ver­ga­de­ring van de Ver­e­nig­de Na­ties (VN) toe­ge­spro­ken na­mens pre­si­dent De­si Bou­ter­se. In het kort heeft zij de moei­lij­ke eco­no­mi­sche toe­stand toe­ge­licht waar­mee het land mo­men­teel kampt. De mi­nis­ter heeft de we­reld­ge­meen­schap voor­ge­hou­den dat Su­ri­na­me bin­nen twee jaar weer goed op spoor zal zijn met zijn eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling. In haar spreek­beurt heeft Ba­dri­sing de VN ge­ïn­for­meerd over het Sta­bi­li­sa­ti­een Her­stel­pro­gram­ma 20162018, dat voor het her­stel van de eco­no­mie moet zor­gen als­ook de le­nings­over­een­komst van USD 478 mil­joen die is ge­slo­ten met het In­ter­na­ti­o­naal Mo­ne­tair Fonds. “Ge­zien de po­si­tie­ve re­sul­ta­ten die er bin­nen een kort tijds­be­stek zijn ge­boekt her­be­ves­ti­gen wij on­ze in­ten­tie om nauw te blij­ven sa­men­wer­king met dit fonds”, deelt de mi­nis­ter de VN mee.

Zij deed ook me­de­de­lin­gen over an­de­re fi­nan­cie­rings­bron­nen waar Su­ri­na­me van plan is ook uit te put­ten, waar­on­der de Isla­mi­ti­sche Ont­wik­ke­lings­bank. Door de toe­gang tot werk­ka­pi­taal in com­bi­na­tie met de her­stel­len­de in­ter­na­ti­o­na­le prij­zen voor grond­stof­fen, spreekt Ba­dri­sing na­mens pre­si­dent Bou­ter­se de over­tui­ging uit dat het niet lang meer zal du­ren om een po­si­tie­ve han­dels­ba­lans en eco­no­mi­sche groei te no­te­ren.

Aan de VN deelt ze mee dat Su­ri­na­me geen an­der keus heeft dan haar na­tuur­lij­ke hulp­bron­nen com­mer­ci­eel te blij­ven ex­ploi­te­ren om eco­no­mi­sche groei te hand­ha­ven. Die in­kom­sten zul­len ge­ïn­ves­teerd wor­den in de di­ver­si­fi­ca­tie van de eco­no­mie. “Om zo te bre­ken met vol­le­di­ge af­han­ke­lijk­heid van mi­ne­ra­len en nieu­we sec­to­ren te ont­wik­ke­len zo­als de land­bouw en het toe­ris­me.” BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.