Kin­der­bij­slag Wa­ni­ca...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Vol­gens haar komt het be­gro­te geld niet te­recht bij de so­ci­aal zwak­ke­ren die het daad­wer­ke­lijk no­dig heb­ben. Daar­om pleit zij dat het mi­nis­te­rie lie­ver op­ge­doekt kan wor­den, als de so­ci­aal zwak­ke­ren niet te­ge­moet wor­den ge­ko­men. Mi­nis­ter Do­go­jo heeft op 21 en 22 sep­tem­ber in Genè­ve, Zwit­ser­land, het kin­der­rech­ten­be­leid van Su­ri­na­me en de uit­voe­ring daar­van ver­de­digd bij het VN-Kin­der­rech­ten­co­mi­té. Hus­sai­na­li-Ma­t­hoe­ra kan zich niet voor­stel­len dat de mi­nis­ter met een de­le­ga­tie naar Zwit­ser­land af­reist, ter­wijl de kin­der­bij­slag van kin­de­ren in Wa­ni­ca van­af ja­nu­a­ri 2015 nog niet eens is uit­be­taald. Het is voor haar on­voor­stel­baar dat op de­ze ma­nier de rech­ten van kin­de­ren wor­den ‘be­schermd’. “De men­sen zijn bij­zon­der te­leur­ge­steld, om­dat er geld is om op reis te gaan, maar niet om kin­de­ren, die recht­ma­tig aan­spraak ma­ken op kin­der­bij­slag, uit te be­ta­len. De bes­te ma­nier om de rech­ten van kin­de­ren te be­scher­men is door hen uit de ar­moe­de te ha­len. De kin­de­ren moe­ten on­der­steund wor­den en hun om­stan­dig­he­den moe­ten wor­den ver­an­derd. Dat kan slechts door goed be­leid op dit stuk te ont­wik­ke­len en uit te voe­ren.” Vol­gens haar moet er goed on­der­wijs ge­pro­moot wor­den voor de kin­de­ren, de woon­om­stan­dig­he­den moe­ten wor­den ver­be­terd en er moet werk­ge­le­gen­heid wor­den ge­cre­ëerd. “Geen van de drie za­ken heeft de re­ge­ring kun­nen re­a­li­se­ren.”

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.