Van Dijk-Si­los in­stal­leert stich­ting voor ex­ploi­ta­tie pe­ni­ten­ti­ai­re in­rich­tin­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Mi­nis­ter Jen­ni­fer van Dijk-Si­los heeft vrij­dag de Stich­ting voor Be­heer en Ex­ploi­ta­tie van Pe­ni­ten­ti­ai­re In­rich­tin­gen gein­stal­leerd, die ge­leid wordt door waar­ne­mend di­rec­teur Humphrey Tjin Liep Shie. De eer­ste taak van de stich­ting is dat zij goe­de af­spra­ken maakt over een ex­ploi­ta­tie­be­gro­ting van de in­rich­tin­gen. De stich­ting zal ge­sprek­ken voe­ren met de di­rec­teu­ren van de in­rich­tin­gen. De Pe­ni­ten­ti­ai­re In­rich­ting Duis­bur­glaan, Cen­tra­le Pe­ni­ten­ti­ai­re In­rich­ting San­to Bo­ma en Pe­ni­ten­ti­ai­re In­rich­ting Ha­zard Nic­ke­rie draai­en al ne­gen maan­den zelf­stan­dig. Mi­nis­ter Jen­ni­fer van DijkSi­los van Jus­ti­tie en Po­li­tie zegt dat zij de ruim­te heeft ge­bo­den aan de in­rich­tin­gen om zich­zelf zelf­stan­dig te draai­en, om­dat zij nog geen ex­ploi­ta­tie­geld voor hen heeft ont­van­gen. “Ze heb­ben ne­gen maan­den zelf­stan­dig hun in­rich­tin­gen ge­draaid met de in­kom­sten die ze zelf heb­ben mo­gen ver­die­nen.”

“Van­af het mo­ment van zelf­stan­dig­heid zal een ver­slag van in­kom­sten en uit­ga­ven tot en met eind sep­tem­ber moe­ten wor­den op­ge­maakt en een be­gro­ting van ok­to­ber tot en met eind de­cem­ber.” De be­winds­vrouw deel­de mee dat van­af het mo­ment dat de ge­van­ge­nis­sen zelf­stan­dig moch­ten gaan, ze kei­hard heb­ben ge­werkt en pro­jec­ten heb­ben uit­ge­voerd. Pe­ni­ten­ti­ai­re In­rich­ting Ha­zard Nic­ke­rie heeft ruim­te om var­kens en dok­sen te kwe­ken. Ook doet zij aan land­bouw. De Cen­tra­le Pe­ni­ten­ti­ai­re In­rich­ting San­to Bo­ma is be­gon­nen met een brood­pro­ject en dit is over­ge­no­men door de an­de­re in­rich­tin­gen. De in­rich­tin­gen heb­ben bo­ven­dien el­kaar ge­hol­pen. Vol­gens de be­winds­vrouw is de re-in­te­gra­tie van de ge­van­ge­nen nog niet goed tot ui­ting ge­ko­men. Dit zal in ok­to­ber moe­ten wor­den aan­ge­pakt, zo­dat ze di­rect kun­nen wor­den in­ge­zet. Van Dijk-Si­los vindt dat bo­ven­dien al­les goed ge­struc­tu­reerd moet wor­den en er con­tro­le moet zijn. “Er moet een dui­de­lijk plan en be­leid zijn. Er moet con­tro­le zijn op het be­heer van het geld. Dat is voor­al be­lang­rijk, zo­dat we we­ten dat wat ze ver­die­nen ten goe­de komt aan de re-in­te­gra­tie en aan ge­de­ti­neer­den die wat ex­tra geld krij­gen wan­neer ze wer­ken in de pro­jec­ten.” De stich­ting als in­stru­ment van de Staat Su­ri­na­me heeft tot taak con­tro­le uit te oe­fe­nen op het be­heer en de ex­ploi­ta­tie van de in­rich­tin­gen. Het Huis van Be­wa­ring is niet op­ge­no­men in de ver­zelf­stan­di­ging van de in­rich­tin­gen, om­dat daar ar­res­tan­ten die nog niet zijn ver­oor­deeld en ge­van­ge­nen die wach­ten op de be­han­de­ling van hun zaak in ho­ger be­roep, zijn op­ge­slo­ten. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.