Po­li­tie­man on­te­recht op­ge­slo­ten voor mis­bruik doch­ter

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De rech­ter­com­mis­sa­ris heeft op 22 sep­tem­ber de in­ver­ze­ke­ring­stel­ling van een po­li­tie­man, die de rang van ma­joor heeft, on­recht­ma­tig ge­toetst. Ad­vo­caat Ire­ne Lal­ji zegt aan de krant dat de po­li­tie­man se­dert 15 sep­tem­ber on­te­recht was op­ge­slo­ten voor het sek­su­eel mis­brui­ken van zijn bloed­ei­gen zes­tien­ja­ri­ge doch­ter. Ze denkt dat als het Open­baar Mi­nis­te­rie bij een on­te­rech­te op­slui­ting van ie­mand het in zijn por­te­mon­nee zou voe­len, het be­ter zou na­den­ken al­vo­rens ie­mand op te la­ten slui­ten.

Vol­gens de raads­vrouw heeft de po­li­tie­man ima­go­scha­de ge­le­den, om­dat hij ten on­rech­te be­schul­digd is. Er zou niet eens spra­ke zijn van een re­de­lijk ver­moe­den van schuld. De ma­joor heeft im­ma­te­ri­ë­le als ma­te­ri­ë­le scha­de ge­le­den die nooit goed ge­maakt kun­nen wor­den. Vol­gens Lal­ji zal het Open­baar Mi­nis­te­rie zorg­vul­di­ger moe­ten om­gaan met ze­den­de­lic­ten, want het is va­ker een ver­kla­ring van het slacht­of­fer te­gen die van de ver­dach­te. Ze vindt dat er eerst een ge­de­gen on­der­zoek moest plaats­vin­den en men­sen ver­hoord moesten wor­den, al­vo­rens de wets­die­naar aan te hou­den. Tot nu toe blijkt uit niets dat de va­der zijn kind heeft mis­bruikt. Lal­ji vindt dat er nooit over­ge­gaan mocht wor­den tot de aan­hou­ding en in­ver­ze­ke­ring­stel­ling van de ma­joor.

De moe­der van het meis­je heeft aan­gif­te ge­daan. Het be­gon toen het meis­je via What­sApp een be­richt voor haar tan­te stuur­de dat ze sek­su­eel werd mis­bruikt door haar va­der. De tan­te heeft haar toen la­ten roe­pen en on­der­vraagd; ze zou­den bij de moe­der van het kind zijn ge­gaan. Het meis­je zou hui­lend heb­ben ver­teld dat haar va­der haar heeft mis­bruikt. De po­li­tie­man is ge­schei­den van zijn vrouw. Zijn doch­ter woon­de eerst bij haar moe­der. Ze vond ech­ter dat de moe­der haar mis­han­del­de en geen eten gaf. Ze zou toen ook on­han­del­baar zijn voor haar moe­der. De va­der nam toen het meis­je in huis, maar het kind woon­de in af­we­zig­heid van de man bij haar tan­te. Na een poos­je wil­de het kind apart wo­nen. Ze keek uit naar een in­ter­naat sa­men met een vrien­din, waar zij werd in­ge­schre­ven. De po­li­tie­man be­taal­de de in­ter­naat­kos­ten.

Lal­ji zegt dat di­ver­se per­so­nen heb­ben ver­klaard dat het meis­je al­tijd po­si­tief sprak over haar va­der. Het meis­je werd op den duur de­pres­sief en was on­der be­han­de­ling van een psy­cho­loog. Het kind had een vrien­din ver­teld dat haar va­der goed is. Ze ver­tel­de haar dat zij een re­la­tie had met een jon­gen van wie ze zwan­ger was ge­raakt en een abor­tus had ge­pleegd. Aan de di­rec­tri­ce van het in­ter­naat ver­tel­de zij een re­la­tie te heb­ben ge­had met een an­de­re jon­gen die zij er­gens had le­ren ken­nen. Aan een an­de­re per­soon ver­tel­de het meis­je dat zij een re­la­tie had met een jon­gen die bij een mall is dood­ge­sto­ken. Het kind sprak steeds po­si­tief over haar va­der, maar be­schul­dig­de hem plot­se­ling van het straf­ba­re feit.

Vol­gens Lal­ji heeft het meis­je ver­schil­len­de ver­kla­rin­gen af­ge­legd over re­la­ties die zij met jon­gens had. Ze zegt dat de moe­der van het kind ooit naar een bo­nu­man is ge­weest en dat die hel­der­zien­de haar ver­tel­de dat de va­der dit meis­je sek­su­eel heeft mis­bruikt. De ad­vo­caat vindt dat het niet is uit­ge­slo­ten dat het kind is be­ïn­vloed. “Er is spra­ke van een aan­ge­praat­te ver­kla­ring. On­der­zoek wijst uit dat het meis­je geen een­dui­di­ge ver­kla­ring heeft af­ge­legd.” Lal­ji vindt dat er geen re­ke­ning is ge­hou­den met de po­si­tie van de po­li­tie­man in de maat­schap­pij, want als ie­mand een­maal is be­schul­digd van een ze­den­de­lict is het moei­lijk de rod­del­ma­chi­ne, die op gang is ge­ko­men, stop te zet­ten. “Zijn so­ci­aal en maat­schap­pe­lijk le­ven is ern­stig be­smeurd. Hij heeft een­ie­der al ver­ge­ven. Het eni­ge wat hij nu wenst is rus­tig zijn plaats in de maat­schap­pij weer in te ne­men. Hij wil weer met op­ge­he­ven hoofd door­gaan in de maat­schap­pij. Hij weet dat hij niets heeft mis­daan”, al­dus de ad­vo­caat.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.