VHT vor­dert acht­tien rij­be­wij­zen in week­end in

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Ver­keers­hand­ha­vings­team (VHT) van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me heeft in het week­end zo­wel bij dag als bij nacht snel­heids- en al­co­hol­con­tro­les ge­hou­den. Po­li­tie-in­spec­teur Lloyd To­lud, hoofd van het VHT, zegt aan de krant dat er in to­taal acht­tien rij­be­wij­zen zijn in­ge­vor­derd, om­dat de be­stuur­ders de maxi­mum­snel­heid met 50 km per uur en meer heb­ben over­schre­den. Daar­bij zijn er twee be­stuur­ders aan­ge­hou­den, om­dat ze on­der in­vloed van al­co­hol ver­keer­den. Een van de au­to­be­stuur­ders werd za­ter­dag om­streeks 22.45 uur aan de Hen­ck Ar­ron­straat staan­de ge­hou­den, na­dat vol­gens de snel­heids­me­ter zijn mo­tor­rij­tuig een snel­heid van 107 km per uur ont­wik­kel­de op de weg waar er een maxi­mum­snel­heid van 50 km per uur geldt. Na blaas­test bleek dat hij vier­maal de toe­ge­sta­ne hoe­veel­heid al­co­hol op­had. Een an­de­re be­stuur­der werd de­zelf­de nacht, kort na mid­der­nacht, aan de Hen­ck Ar­ron­straat ge­flitst waar­uit bleek dat hij met zijn mo­tor­rij­tuig een snel­heid van 104 km per uur ont­wik­kel­de. Van bei­de be­stuur­ders wer­den de rij­be­wij­zen in­ge­vor­derd. Op 25 sep­tem­ber om­streeks 03.45 uur werd een mo­tor­rij­tuig aan de Mar­tin Lu­ther King­weg ge­flitst, waar­bij bleek dat hij een snel­heid van 147 km per uur ont­wik­kel­de. Ook daar geldt er een maxi­mum­snel­heid van 50 km per uur. Na­dat het mo­tor­rij­tuig staan­de was ge­hou­den, bleek dat het de au­to­be­stuur­der was wiens rij­be­wijs en­ke­le uren eer­der in­ge­vor­derd was aan de Hen­ck Ar­ron­straat toen hij 104 km per uur reed. Hij werd we­der aan een blaas­test on­der­wor­pen waar­na bleek dat hij drie­maal meer al­co­hol op­had. De­ze man was aan­ge­hou­den en voor­ge­leid bij een hulp­of­fi­cier van jus­ti­tie, maar is na bij pro­ces-ver­baal te zijn ge­hoord, heen­ge­zon­den. To­lud merkt op dat het op­val­lend is dat de be­stuur­der na­dat zijn rij­be­wijs in­ge­vor­derd was toch la­ter tij­dens de och­tend­uren we­der­om het voer­tuig be­stuurd heeft. “De eer­ste keer heeft hij een an­de­re be­stuur­der die in het be­zit is van een rij­be­wijs er­bij ge­haald, zo­dat hij met het voer­tuig zijn weg kon ver­vol­gen. Ver­moe­de­lijk heb­ben ze we­der­om van plaats ver­wis­seld toen ze uit het zicht van de po­li­tie wa­ren. In bei­de ge­val­len wordt er een dos­sier op­ge­maakt en voor ver­de­re af­han­de­ling naar het Par­ket ge­stuurd. Het is ver­bo­den om een mo­tor­rij­tuig te be­stu­ren als het rij­be­wijs in­ge­vor­derd is. Dat wil zeg­gen dat be­trok­ke­ne zich zal moe­ten la­ten ver­voe­ren. Pas na­dat de af­han­de­ling via het Par­ket heeft plaats­ge­had en be­trok­ke­ne het rij­be­wijs te­rug­ge­kre­gen heeft, mag hij/zij we­der­om een mo­tor­rij­tuig be­stu­ren”, al­dus in­spec­teur To­lud.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.