Di­gi­ta­li­se­ring CBB komt goed van de grond

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - In het ka­der van het op­ti­ma­li­se­ren van de dienst­ver­le­ning van het Cen­traal Bu­reau voor Bur­ger­za­ken (CBB) heeft het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken (BIZA) ge­meend een start te ma­ken met de di­gi­ta­li­se­ring van do­cu­men­ten. Voor de dienst­ver­le­ning be­te­kent di­gi­ta­li­sa­tie kor­te­re wacht­tij­den, om­dat de soft­wa­re het mo­ge­lijk maakt om met ‘een druk op de knop’ het do­cu­ment uit te prin­ten en be­schik­baar te heb­ben.

Vol­gens een pers­be­richt van BIZA is de test­fa­se be­gin ja­nu­a­ri in­ge­gaan. De test houdt in dat er kop­pe­lin­gen wor­den ge­maakt in het sys­teem; de soft­wa­re wordt dus ge­toetst op ver­schil­len­de pun­ten, waar­on­der de vraag of het de druk­te aan­kan, hoe het re­a­geert op veel­vul­dig ge­bruik, of het de juis­te in­for­ma­tie weer­geeft, maar ook op men­se­lij­ke fou­ten. Het per­so­neel is ge­traind door de ICT-me­de­wer­kers van het CBB, die heb­ben ge­pro­beerd de soft­wa­re zo een­vou­dig en ge­bruiks­vrien­de­lijk mo­ge­lijk te ma­ken.

In de­ze fa­se wordt de soft­wa­re, ge­schre­ven door de ICT-af­de­ling van het CBB, uit­ge­pro­beerd. Tot nu toe zijn er ruim 50.000 veel ge­vraag­de do­cu­men­ten ge­scand. De test vindt on­der an­de­re plaats bij de ba­lie waar do­cu­men­t­aan­vra­gen wor­den ge­daan. Bij de­ze test is een aan­vang ge­maakt met de ge­boor­te­ak­tes van 2014 en ou­der. Maar ook de vraag naar ak­tes van men­sen van­af 16 jaar en ou­der is groot. Die wor­den meer aan­ge­vraagd voor ID­kaar­ten, pas­poor­ten en scho­len.

Mal­vin Ren­frum, die be­last is met de lei­ding van dit di­gi­ta­li­sa­tie­pro­ject, heeft in het ka­der van de­ze ver­nieu­wing in een se­mi­nar in Chi­na ge­par­ti­ci­peerd. “Het heeft in­zicht ge­bo­den in de ma­nier waar­op an­de­re lan­den di­gi­ta­li­se­ren en hoe ver ze daar­mee al zijn in ver­ge­lij­king met Su­ri­na­me”, zegt hij. Ook geeft hij aan dat door de di­gi­ta­li­sa­tie het CBB-per­so­neel niet per­se min­der werk heeft, want di­gi­ta­li­se­ring stopt niet, zo­lang de ad­mi­ni­stra­tie wordt ge­daan. Wel ver­be­tert het de dienst­ver­le­ning. Ren­frum be­schouwt het als een eer en een uit­da­ging om een bij­dra­ge te kun­nen le­ve­ren aan de ont­wik­ke­lin­gen op dit ge­bied.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.