Ho­mo- en bi­sek­su­e­le jon­ge­ren doen va­ker su­ï­ci­de­po­ging

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

PARAMARIBO – Ho­mo- en bi­sek­su­e­le jon­ge­ren heb­ben va­ker su­ï­ci­de­ge­dach­ten en doen va­ker su­ï­ci­de­po­gin­gen in ver­ge­lij­king met he­te­ro­jon­ge­ren. De kans op een su­ï­ci­de­po­ging bij he­te­ro­jon­ge­ren is 1,5% te­gen­over 14,5% bij bi- en ho­mo­sek­su­e­le jon­ge­ren. On­der lg­b­ti (les­bi­an, gay, bis­exu­al, trans­gen­der and in­tersex) zijn er vaak ern­sti­ge en lang­du­ri­ge vor­men van su­ï­ci­da­li­teit en de­pres­sie, die sa­men­han­gen met iden­ti­teits­vra­gen, zelf­beeld, stig­ma, in­ter­per­soon­lij­ke pro­ble­men, wei­nig steun van fa­mi­lie, iso­la­tie, een­zaam­heid, li­chaams­beeld en hor­moon­be­han­de­ling bij trans­gen­der geeft het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid te ken­nen in zijn Na­ti­o­naal Su­ï­ci­de Pre­ven­tie- en In­ter­ven­tie­plan 2016-2020.

Een stu­die on­der man­nen die seks heb­ben met man­nen (MSM) in Su­ri­na­me wees uit dat 13.5% in het voor­gaan­de jaar zelf­moord­ge­dach­ten had ge­had; on­der de trans­gen­der res­pon­den­ten was dit zelfs 27.8 pro­cent. Sys­te­ma­ti­sche dis­cri­mi­na­tie kan lei­den tot ge­voe­lens van stig­ma en iso­la­tie en kan on­ge­wens­te ne­ven­ef­fec­ten met zich mee­bren­gen zo­als het ondernemen van een su­ï­ci­de­po­ging. Kwets­ba­re groe­pen in de sa­men­le­ving waar­bij er een link is tus­sen dis­cri­mi­na­tie en su­ï­ci­de zijn met na­me ge­van­ge­nen, lg­b­ti, slacht­of­fers van pes­ten, vluch­te­lin­gen, asiel­zoe­kers en mi­gran­ten. In Su­ri­na­me heb­ben ook men­sen met een psy­chi­sche stoor­nis, van­we­ge stig­ma in de sa­men­le­ving, re­gel­ma­tig te ma­ken met dis­cri­mi­na­tie. Door het eti­ket ‘psy­chi­a­trisch pa­ti­ënt’ (law­man) wor­den zij ge­zien als an­ders, ge­vaar­lijk, on­voor­spel­baar of niet in staat om een ‘nor­maal’ le­ven te lei­den. Men­sen met psy­chi­sche aan­doe­nin­gen wor­den vaak ge­me­den en of ge­dis­cri­mi­neerd en uit­ge­slo­ten. Ge­de­ti­neer­den heb­ben een ho­ger ri­si­co op su­ï­ci­de ver­ge­le­ken met niet-ge­de­ti­neer­den. Het ri­si­co hangt sa­men met de psy­chi­a­tri­sche pro­ble­ma­tiek voor­af­gaand aan de ge­van­gen­ne­ming, de ernst van de straf en het ver­blijf al­leen in een cel. On­der­zoek naar de­ze fac­to­ren in de cel­len­hui­zen en de pe­ni­ten­ti­ai­re in­rich­tin­gen zou ge­daan moe­ten wor­den. Trau­ma en mis­bruik ver­gro­ten emo­ti­o­ne­le stress en kun­nen bij­dra­gen aan de­pres­sie en su­ï­ci­daal ge­drag.

Trau­ma is breed en kan ont­staan van­uit al­ler­lei psy­cho­lo­gi­sche stres­so­ren; mar­te­ling, eco­no­mi­sche en fi­nan­ci­ë­le pro­ble­men, pes­ten, werk ge­re­la­teer­de pro­ble­men. (Jon­ge) men­sen die te ma­ken heb­ben ge­had met (kin­der)mis­bruik, ver­waar­lo­zing of an­de­re vor­men van (hui­se­lijk) ge­weld lo­pen een gro­ter ri­si­co op het ple­gen van su­ï­ci­de dan an­de­ren die hier niet mee te ma­ken heb­ben ge­had. In dit ka­der zijn de schat­tin­gen van jaar­pre­va­len­tie en jaar­pre­va­len­tie van hui­se­lijk ge­weld en an­de­re vor­men van ge­weld in het al­ge­meen en in het bij­zon­der te­gen kin­de­ren en in­tiem part­ner­ge­weld in Su­ri­na­me zorg­wek­kend. Vol­gens de ‘UNDP Ci­ti­zen Se­cu­ri­ty Sur­vey 2010’ wa­ren er in Su­ri­na­me des­tijds meer dan 1 op de 10 men­sen het slacht­of­fer van ge­weld door een part­ner of een (an­der) lid van het huis­hou­den (11.7%). Dit ge­mid­del­de ligt ho­ger dan het re­gi­o­naal ge­mid­del­de van 10.9 pro­cent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.