Po­li­tie­man­nen blij­ven voor­lo­pig bui­ten wer­ken

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - De po­li­tie­man­nen van Cen­trum en Uit­vlugt heb­ben gis­te­ren tus­sen 09.00 uur en 18.00 uur bui­ten hun po­li­tie­sta­ti­ons ge­werkt, om­dat de air­co’s het niet doen. Dat zal voor­lo­pig nog het ge­val zijn, om­dat er nog geen op­los­sing is. De po­li­tie­man­nen za­ten op stoe­len met dos­siers, of met de te­le­foon in de hand bui­ten de ge­bou­wen en pro­beer­den gis­te­ren hun werk op die ma­nier te doen. “Het is enorm heet in het ge­bouw. Het lijkt als­of je elk mo­ment kan stik­ken”, zegt een van de agen­ten aan de krant.

De po­li­tie­man­nen ho­pen dat er gauw ver­be­te­ring komt in de­ze werk­om­stan­dig­he­den, zo­dat zij de sa­men­le­ving weer nor­maal van dienst kun­nen zijn. De po­li­tie­man­nen wa­ren wel be­reid­wil­lig om men­sen bui­ten het ge­bouw te hel­pen. Ze na­men de aan­gif­tes van de men­sen op. De dienst­te­le­foon werd dicht bij het raam ge­plaatst, zo­dat die van bui­ten uit op­ge­no­men kon wor­den. De wets­die­na­ren zeg­gen dat ze ook on­der moei­lij­ke om­stan­dig­he­den mo­ge­lijk­he­den cre­ë­ren om de ge­meen­schap te hel­pen. Zo zat een agent die een dos­sier moest op­ma­ken, gis­te­ren bui­ten het ge­bouw zijn zin­nen te for­mu­le­ren voor het pro­ces-ver­baal. Hij ging daar­na snel weer in het ge­bouw om de zin­nen in te voe­ren op de com­pu­ter om dan gauw weer naar bui­ten te ko­men voor fris­se lucht. Vol­gens hem is het on­houd­baar in de ste­nen ge­bou­wen van­we­ge de hit­te. En­ke­le po­li­tie­man­nen zeg­gen aan de krant dat het niet uit te hou­den is in het po­li­tie­sta­ti­on.

De krant ver­neemt van een wets­die­naar van res­sort Cen­trum dat er heel wat aan­gif­tes daar bin­nen­ko­men en ook ve­le mel­din­gen. Hij vindt dat er se­ri­eus om­ge­gaan dient te wor­den met het pro­bleem, want de ge­meen­schap mag niet de du­pe wor­den. Het be­stuur van de Su­ri­naam­se Po­li­tie­bond zegt dat het ener­zijds met de werk­ge­ver in con­tact is om een op­los­sing te bren­gen in de si­tu­a­tie, maar an­der­zijds zoekt het ook spon­so­ren die een hand­je kun­nen hel­pen. Gis­te­ren werk­ten po­li­tie­man­nen van Pa­ra­di­se ook bui­ten het sta­ti­on, maar van­af van­daag zijn zij weer bin­nen. De Su­ri­naam­se Po­li­tie­bond heeft voor dit sta­ti­on spon­so­ren ge­von­den die drie air­co’s heb­ben ge­le­verd en ge­ïn­stal­leerd. WJ/RT

Po­li­tie­man­nen die gis­te­ren ac­tie voer­den te­gen de hit­te, zit­ten bui­ten op stoe­len en pro­be­ren daar hun werk te doen.

(Fo­to: Rad­joe Toef­a­nie)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.