Pe­neux: “Ver­plicht aan­mel­den 3 ok­to­ber”

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Di­rec­teu­ren, le­ra­ren en leer­lin­gen moe­ten zich op 3 ok­to­ber ver­plicht op school aan­mel­den, zegt mi­nis­ter Ro­bert Pe­neux van On­der­wijs, We­ten­schap en Cul­tuur. De mi­nis­ter geeft aan dat het de over­heid is die be­paalt wan­neer de scho­len ope­nen en wan­neer de va­kan­tie­pe­ri­o­de in­luidt en ein­digt. Al­le voor­be­rei­din­gen zijn vol­gens de be­winds­man ge­daan, zo­dat het school­jaar 2016-2017 een vlot­te start kent.

Pe­neux be­na­drukt dat er op de eer­ste school­dag or­ga­ni­sa­to­risch nog al wat za­ken af te wer­ken zijn. De klas­sen­for­ma­ties wor­den bij­voor­beeld sa­men­ge­steld, zo­dat dui­de­lijk is hoe­veel en wel­ke leer­lin­gen in een klas zit­ten. Ver­wacht wordt dat een­ie­der zich aan­meldt en het pro­gram­ma niet stag­neert door af­we­zig­heid. De be­winds­man zegt dat het pro­bleem van te­kort aan leer­mid­de­len op scho­len wordt ver­hol­pen. De scho­len in de stad en dis­tric­ten wor­den voor­zien. Ook het trans­port van le­ra­ren die in het bin­nen­land wer­ken, is in or­de. Er is vol­gens de mi­nis­ter dus geen re­den voor het niet van start gaan van de school.

Wil­go Va­lies, voor­zit­ter van de Bond van Le­ra­ren en de Al­li­an­tie voor Le­ra­ren in Su­ri­na­me, roept daar­en­te­gen le­ra­ren op om op 3 ok­to­ber bij el­kaar te ko­men voor een eva­lu­a­tie­mo­ment. De on­der­wijs­bon­den zit­ten van­daag weer om de ta­fel met de re­ge­ring om za­ken aan­gaan­de het ak­koord dat de re­ge­ring in april met de le­ra­ren heeft be­reikt, te be­spre­ken. Va­lies heeft eer­der aan­ge­ge­ven dat, on­ge­acht de uit­komst, 3 ok­to­ber de le­ra­ren zijn op­ge­roe­pen. Pe­neux on­der­streept dat er een aan­mel­dings­plicht is, wat in­houdt dat er maat­re­ge­len ge­no­men kun­nen wor­den te­gen de­ge­ne die zich niet hier­aan houdt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.