Ver­ka­ve­laars be­reid ont­wa­te­ring aan te pak­ken

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Ver­ka­ve­laars zijn be­reid ter­rei­nen af te staan, om de ont­wa­te­ring van hun pro­jec­ten te re­ge­len. Het voor­stel om van­uit Bridj Vil­la­ge rich­ting de zee een ka­naal te gra­ven dat moet zor­gen voor de af­wa­te­ring van de ver­ka­ve­lings­pro­jec­ten in Paramaribo-Noord, is door de ver­ka­ve­laars goed­ge­keurd. Di­s­tricts­com­mis­sa­ris Jer­ry Mi­ran­da heeft in het week­end een com­mis­sie ge­ïn­stal­leerd die de uit­voe­ring van het pro­ject moet mo­ni­to­ren. Za­ter­dag heeft de di­s­tricts­com­mis­sa­ris een ge­sprek ge­had met ver­ka­ve­laars en be­wo­ners van de ver­ka­ve­lings­pro­jec­ten. Het af­wa­te­rings­pro­bleem waar­mee gro­te de­len van Paramaribo-Noord al ja­ren­lang kam­pen, door­dat ver­ka­ve­laars niet heb­ben ge­zorgd voor een goe­de af­wa­te­ring, is be­spro­ken. De op­los­sing voor het pro­bleem is ook ge­pre­sen­teerd. Di­s­tricts­se­cre­ta­ris Mai­kel Wor­mer legt uit dat het gaat om een bij­kans 2 km lang, 30 me­ter breed en 3 me­ter diep ka­naal dat van­uit Bridj Vil­la­ge rich­ting de zee ge­gra­ven zal wor­den. Ook een sluis en pom­pen zul­len aan­ge­legd wor­den. De Be­stuurs­dienst krijgt een cal­cu­la­tie van wat het pro­ject zal kos­ten en er zal dan na­ge­gaan wor­den hoe het pro­ject sa­men met de ver­ka­ve­laars ge­fi­nan­cierd kan wor­den.

Bij de laat­ste gro­te re­gen­tijd heeft de Be­stuurs­dienst op ver­schil­len­de plek­ken moe­ten in­grij­pen om wa­ter­over­last te ver­hel­pen. Ver­schil­len­de ge­bie­den ston­den blank en in som­mi­ge ge­bie­den stond het wa­ter op knie­hoog­te in de wo­nin­gen. Wor­mer zegt dat er dag en nacht, met man en macht is ge­werkt aan het door­ste­ken van dam­men en open­gra­ven van ver­stop­te lo­zin­gen voor een goe­de door­stro­ming van het over­tol­li­ge wa­ter. “Om te voor­ko­men dat het pro­bleem zich in de re­gen­tijd weer voor­doet, is het nood­za­ke­lijk dat de no­di­ge maat­re­ge­len tij­dig wor­den ge­trof­fen”, zegt Wor­mer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.