Ak­koord FARC en re­ge­ring Co­lom­bia ge­te­kend

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

CARTAGENA - De Co­lom­bi­aan­se pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos en FARC-lei­der Ti­mo­chen­ko heb­ben het vre­des­ak­koord on­der­te­kend in de Co­lom­bi­aan­se stad Cartagena. De over­heid en de re­bel­len heb­ben vier jaar on­der­han­deld over het ak­koord in de Cu­baan­se hoofd­stad Ha­va­na. In het ak­koord is on­der meer af­ge­spro­ken dat de FARC en de Co­lom­bi­aan­se re­ge­ring niet meer te­gen el­kaar vech­ten. Ook le­vert de re­bel­len­groe­pe­ring haar wa­pens in, in ruil voor am­nes­tie voor oud-le­den. Daar­naast mo­gen de oud-re­bel­len de po­li­tiek in. Het ver­drag werd on­der­te­kend met een pen die is ge­maakt van ko­gels. “Om de over­gang van wa­pens naar on­der­wijs en de toe­komst te il­lu­stre­ren”, al­dus pre­si­dent Ju­an Ma­nu­el San­tos. Hij noem­de het maan­dag een “his­to­ri­sche dag”. De twee in het wit ge­kle­de lei­ders speld­den el­kaar na de on­der­te­ke­ning sym­bo­lisch een vre­des­duif op.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.