Be­stuur po­li­tie­bond wil ver­be­te­ring on­hy­gi­ë­ni­sche om­stan­dig­he­den Gey­ers­vlijt

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het nieu­we be­stuur van de Su­ri­naam­se Po­li­tie­bond on­der lei­ding van Ra­oul Hel­lings, Ser­gio Gent­le (pen­ning­mees­ter) en Mie­lan­do Atom­pai (se­cre­ta­ris) wil ver­be­te­ring in de on­hy­gi­ë­ni­sche en er­bar­me­lij­ke ar­beids­om­stan­dig­he­den waar­on­der de po­li­tie­man­nen van Gey­ers­vlijt wer­ken.

De be­stuurs­le­den zijn naar het po­li­tie­bu­reau ge­weest om de om­stan­dig­he­den te be­zich­ti­gen en wil­len dat er ver­an­de­ring in wordt ge­bracht. Er is spra­ke van vleer­mui­zen in het ge­bouw. Daar­naast heb­ben de po­li­tie­man­nen last van rat­ten en dui­ven. Het pla­fond ver­toont scheu­ren en kan elk mo­ment in­stor­ten. Vol­gens de po­li­tie­bond lo­pen de wets­die­na­ren veel ge­zond­heids­ri­si­co’s aan het werk op. “De men­sen zijn con­stant snot­te­rig. Het is een triest beeld”, vindt het be­stuur van de bond. Toen het be­stuur zich op de werk­plek van de col­le­ga’s van Gey­ers­vlijt ori­ën­teer­de, trof het veel vui­le toi­let­ten aan. De toi­let­ruim­te is to­taal on­hy­gi­ë­nisch en schept een beeld als­of het ja­ren niet is on­der­hou­den. Ver­moe­de­lijk zou er spra­ke zijn van een ver­stop­ping. In een was­ruim­te is er een hoop troep aan­ge­trof­fen, van plas­tiek zak­jes tot fles­sen die lan­ge tijd niet zijn op­ge­ruimd. De be­kle­ding van de stoe­len op het sta­ti­on zijn ge­scheurd. De af­voer­ri­o­le­ring is open en bo­ven­dien ver­stopt. Bo­ven­dien zit zij vol met vuil wa­ter en troep. Het ach­ter­ter­rein is ja­ren niet aan­ge­pakt en is over­woe­kerd. Daar zijn be­scha­dig­de ver­keers­aan­wij­zings­bor­den ge­dumpt.

Ook zijn ou­de brom­fiet­sen aan­ge­trof­fen die niet zijn op­ge­ruimd. Dit beeld is al ja­ren te zien bij het po­li­tie­sta­ti­on en op­een­vol­gen­de mi­nis­ters van Jus­ti­tie en Po­li­tie heb­ben geen ver­an­de­ring ge­bracht in de­ze si­tu­a­tie. Het bonds­be­stuur heeft het tot zijn doel ge­maakt dat ar­beids­om­stan­dig­he­den van po­li­tie­man­nen lan­de­lijk wor­den ver­be­terd. WJ

De agen­ten van po­li­tie­post Gey­ers­vlijt moe­ten on­der zeer er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den wer­ken. De po­li­tie­man­nen heb­ben last van rat­ten en dui­ven in het ge­bouw. Door de on­hy­gi­ë­ni­sche si­tu­a­tie en het ach­ter­stal­li­ge on­der­houd heeft het ge­bouw een triest aan­blik.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.