Gou­den hu­we­lijk voor echt­paar Che­di-Tha­koer­singh

Times of Suriname - - BINNENLAND -

WA­NI­CA - Soer­oed­j­persad Che­di en San­ta­wa­tie Tha­koer­singh heb­ben on­langs hun gou­den hu­we­lijk her­dacht. In aan­we­zig­heid van fa­mi­lie heeft het echt­paar het heug­lij­ke feit met kin­de­ren en klein­kin­de­ren in stil­te her­dacht. Ad­junct­dis­tricts­se­cre­ta­ris Li­li­an Ama­nia over­han­dig­de het echt­paar de ge­brui­ke­lij­ke en­ve­lop­pe na­mens de di­s­tricts­com­mis­sa­ris en fe­li­ci­teer­de het twee­tal met de be­reik­te mijl­paal.

Het echt­paar stap­te op 24 sep­tem­ber 1966 in het hu­we­lijks­boot­je. Met in­stem­ming van bei­de fa­mi­lies kwam het hu­we­lijk tot stand. Hie­ruit zijn vijf kin­de­ren ge­bo­ren; drie jon­gens en twee meis­jes. Het echt­paar heeft veer­tien klein­kin­de­ren en drie ach­ter­klein­kin­de­ren. De twee hou­den ont­zet­tend van kin­de­ren. Zij heb­ben daar­om ook kin­de­ren van fa­mi­lie­le­den groot­ge­bracht.

Che­di heeft 30 jaar ge­werkt bij het Ka­bi­net van de Pre­si­dent, tot aan zijn pen­si­o­ne­ring en 1 jaar bij het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid. Hij heeft in zijn jon­ge­re ja­ren to­neel (nat­hak) ge­speeld en heeft ook voor de ont­span­ning ge­voet­bald. Hij nam ook graag plaats ach­ter de naai­ma­chi­ne. Het echt­paar be­zoekt de tem­pel en le­vert een bij­dra­ge op hoog­tij­da­gen.

Randhir de twee­de zoon van het echt­paar, geeft aan dat de ou­ders met al­le ple­zier de kin­de­ren heb­ben groot­ge­bracht. “Zij wa­ren wel streng, maar te­recht”, zegt hij. De kin­de­ren zijn hun ou­ders dank­baar voor al­les wat ze voor hen be­te­ke­nen en ho­pen dat zij een voor­beeld mo­gen zijn voor jon­ge echt­pa­ren.

Soer­oed­j­persad Che­di en San­ta­wa­tie Tha­koer­singh heb­ben on­langs sa­men met fa­mi­lie hun gou­den hu­we­lijk her­dacht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.