Ge­deel­te weg naar Caro­li­na ge­slo­ten voor zwaar trans­port

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Zwaar be­la­den trucks wor­den van­af van­daag, ge­du­ren­de vier da­gen niet toe­ge­la­ten over een ge­deel­te van de rij­weg naar Caro­li­na. De We­ge­n­au­to­ri­teit Su­ri­na­me start van­daag met het her­stel­len van een ern­sti­ge weg­ver­zak­king op de weg naar Caro­li­na en wel een ge­deel­te tus­sen de Afo­ba­ka­weg en Caro­li­na­b­rug.

He­man Bad­loe, tech­nisch co­ör­di­na­tor van de We­ge­n­au­to­ri­teit Su­ri­na­me zegt aan de krant dat er een ge­vaar­lij­ke si­tu­a­tie op de weg is ont­staan als ge­volg van over­be­las­ting door de gro­te hout­trucks. Een dui­ker is be­zwe­ken en er is een ver­zak­king op de weg ont­staan. He­man zegt dat het pro­bleem bin­nen kor­te tijd is ver­er­gerd. Er dreigt nu in­stor­tings­ge­vaar, waar­door niet lan­ger ge­wacht kan wor­den met de her­stel­werk­zaam­he­den. De dui­kers wor­den uit­ge­gra­ven en ver­van­gen door nieu­we HDPE-bui­zen. Het ver­wij­der­de ma­te­ri­aal wordt dan weer ge­plaatst om dat ge­deel­te van de weg op­nieuw te ver­har­den. De ge­deel­te­lij­ke af­slui­ting geldt voor vracht­voer­tui­gen bo­ven de 5 ton. “Die zul­len, ge­let op de vei­lig­heid, niet toe­ge­la­ten wor­den”, zegt Bad­loe. Per­so­nen­au­to’s zul­len wel toe­gang heb­ben. De werk­zaam­he­den zul­len vier da­gen in be­slag ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.