Ver­volg van pag. 1: Ak­koord FARC en...

Times of Suriname - - BINNENLAND -

Ver­schil­len­de bui­ten­land­se lei­ders, on­der wie de Ame­ri­kaan­se mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken Jo­hn Ker­ry, VN-se­cre­ta­ris-ge­ne­raal Ban Ki-moon en de Cu­baan­se pre­si­dent Raul Cas­tro, wa­ren aan­we­zig bij de on­der­te­ke­ning.

Voor­dat het ak­koord de­fi­ni­tief in­gaat, mag de be­vol­king op 2 ok­to­ber via een re­fe­ren­dum stem­men over het ver­drag. Bij een meer­der­heid voor het ver­drag komt er een ein­de aan een strijd die al meer dan een hal­ve eeuw duurt en ruim 220.000 men­sen het le­ven heeft ge­kost. Er wordt ver­wacht dat het me­ren­deel van de Co­lom­bi­a­nen voor het ver­drag gaat stem­men.

Een deel van de Co­lom­bi­aan­se be­vol­king wil dat de FARC­strij­ders als­nog wor­den ver­volgd. De groep maak­te in het ver­le­den vaak ge­bruik van ge­weld, ont­voe­rin­gen en bom­aan­sla­gen om haar doe­len te be­rei­ken. (Nu.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.