Reeds twaalf do­den bij wo­ning­bran­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Korps Brand­weer Su­ri­na­me heeft voor dit jaar reeds twaalf do­den bij wo­ning­bran­den ge­re­gi­streerd. Brand­weer­voor­lich­ter Ol­ton Pi­nas zegt aan de krant dat een 70-ja­ri­ge man vo­ri­ge week is om­ge­ko­men bij een wo­ning­brand aan de Ta­wa­ja­rie­pol­der­weg. Er wa­ren ver­der vier slacht­of­fers te Al­bi­na, één te Ka­sa­ba­ho­lo, drie op Mun­der, één aan de Espe­ran­ce­weg en twee meis­jes aan de Loor­straat. Pi­nas vindt el­ke do­de een te veel. Vol­gens hem zou een rook­mel­der een op­los­sing kun­nen zijn om le­vens te red­den. Hij legt uit dat een rook­mel­der mel­ding maakt wan­neer er een brand­lucht is. Er kan dan tij­dig er­op wor­den in­ge­speeld om de wo­ning te ver­la­ten. Ook zegt Pi­nas dat een vlucht­plan niet te ver­ge­ten is. In­dien er een vlucht­plan van te­vo­ren is ge­maakt, weet een­ie­der in het huis wel­ke rol hij of zij te ver­vul­len heeft. De brand­weer heeft ook daar­om in de­ze va­kan­tie­pe­ri­o­de het ma­ken van een vlucht­plan ge­pro­moot on­der de kin­de­ren. Ge­du­ren­de het heel jaar door doet de brand­weer di­ver­se ge­bie­den aan om rook­mel­ders te pro­mo­ten en aan te ge­ven waar die te ver­krij­gen zijn en waar de­ze ge­plaatst moe­ten wor­den, zo­dat elk huis­hou­den er ten­min­ste een aan­schaft. Hij zegt dat som­mi­gen zul­len den­ken dat een brand hen niet zal over­ko­men, maar hij vraagt aan een­ie­der om geen ri­si­co’s te ne­men.

Een rook­mel­der en een vlucht­plan kos­ten nau­we­lijks tijd en geld, maar red­den wel ve­le le­vens. Bij bran­den vraagt hij om met­een naar het alarm­num­mer 110 van de brand­weer te bel­len, want nog steeds bel­len men­sen eerst naar de po­li­tie. Het zorgt voor ve­le ver­tra­gin­gen in­dien aan de brand­weer niet het juis­te brand­adres wordt door­ge­ge­ven. Ook vraagt Pi­nas dat au­to­be­stuur­ders bij het zien van een brand­weer­au­to op straat wat meer be­grip moe­ten op­bren­gen, zo­dat ze snel het brand­adres kun­nen be­rei­ken. Het komt voor dat som­mi­gen de brand­weer geen voor­rang wil­len ver­le­nen, ter­wijl an­de­ren keu­rig aan de zij­kant van de weg gaan staan. Het valt hem ver­der op dat er au­to­be­stuur­ders zijn die pal ach­ter de brand­weer­au­to met si­re­ne rij­den om zo­doen­de snel uit de fi­le te ko­men. Hij merkt op dat er daar­bij niet ge­schroomd wordt ge­vaar­lijk rij­ge­drag te ver­to­nen. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.