Staats­ad­vo­ca­ten ook in re­ces niet uit­be­taald

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Staats­ad­vo­ca­ten zijn ook tij­dens het re­ces van de rech­ter­lij­ke macht niet uit­be­taald. Ad­vo­caat Ire­ne Lal­ji zegt aan de krant dat er nog steeds geen uit­be­ta­ling heeft plaats­ge­von­den van de ver­goe­ding voor toe­ge­voeg­de za­ken. Som­mi­ge ad­vo­ca­ten wach­ten al ja­ren op uit­be­ta­ling, ter­wijl het bij an­de­ren om en­ke­le maan­den gaat.

Lal­ji merkt op dat de de­va­lu­a­tie heeft ge­maakt dat de Su­ri­naam­se dol­lar geen waar­de meer heeft. Het be­drag van SRD 500 per toe­ge­voeg­de straf­zaak van een vol­was­sen ver­dach­te heeft geen waar­de meer. Voor een straf­zaak van een jeug­di­ge ver­dach­te ont­vangt een staats­ad­vo­caat SRD 250. Dat is vol­gens Lal­ji echt een la­cher­tje. Ze geeft aan dat het niet is uit­ge­slo­ten dat ad­vo­ca­ten in het ko­mend zit­tings­jaar zul­len stop­pen met kos­te­lo­ze rechts­bij­stand, want er vindt geen uit­be­ta­ling plaats door de staat Su­ri­na­me. Het ge­volg hier­van zal zijn dat ver­dach­ten zon­der rechts­bij­stand zul­len zit­ten, ter­wijl ze daar op grond van men­sen­rech­ten­ver­dra­gen en on­ze Grond­wet recht op heb­ben. Lal­ji zegt dat het een ern­sti­ge men­sen­rech­ten­schen­ding zal zijn als ad­vo­ca­ten zul­len stop­pen met het ver­le­nen van kos­te­lo­ze rechts­bij­stand, maar de ad­vo­ca­ten kun­nen daar niets aan doen. Ze heb­ben de Staat vol­doen­de ge­le­gen­heid ge­ge­ven om zijn be­ta­lings­ver­plich­ting na te ko­men, maar dat is steeds uit­ge­ble­ven. De raads­vrouw heeft reeds een voor­stel aan het Mi­nis­te­rie van Jus­ti­tie en Po­li­tie ge­daan om een ei­gen bij­dra­ge van de rechts­zoe­ken­de voor toe­ge­voeg­de za­ken te in­tro­du­ce­ren. Ze vindt dat het niet lan­ger kan dat een rechts­zoe­ken­de gra­tis rechts­bij­stand krijgt. Vol­gens haar zal met een ei­gen bij­dra­ge er een eind aan ko­men dat het mi­nis­te­rie een ja­ren­lan­ge ach­ter­stand heeft bij het uit­be­ta­len van staats­ad­vo­ca­ten. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.