Da­ge­lijks be­keu­rin­gen voor rij­den met ge­tin­te rui­ten

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - Het Ver­keers­hand­ha­vings­team (VHT) van het Korps Po­li­tie Su­ri­na­me be­keurt da­ge­lijks au­to­be­stuur­ders voor het rij­den in voer­tui­gen met ge­tin­te rui­ten. Po­li­tie-in­spec­teur Lloyd To­lud, hoofd van het VHT, zegt aan de krant dat er con­form ar­ti­kel 32c van het Rij­be­sluit wordt op­ge­tre­den. To­lud legt uit dat van mo­tor­rij­tui­gen die fa­brieks­ma­tig ver­don­ker­de rui­ten heb­ben, die­nen de voor­rui­ten ten­min­ste 75% van het zicht­ba­re licht door te la­ten, de zij­rui­ten van de voor­por­tie­ren 70% en de ach­ter­por­tie­ren en ach­ter­rui­ten 35%. De me­ting van het per­cen­ta­ge is als volgt: uit­tre­dend licht 75% voor voor­rui­ten en 70% voor zij­rui­ten van de voor­por­tie­ren. In­tre­dend licht is 35% voor zij­rui­ten van de ach­ter­por­tie­ren, 35% voor ach­ter­rui­ten en 35% voor de ove­ri­ge rui­ten. To­lud zegt ver­der dat in ar­ti­kel 32d van het Rij­be­sluit staat dat het ver­bo­den is voor de be­stuur­der, ei­ge­naar of hou­der van mo­tor­rij­tui­gen enig ma­te­ri­aal op of te­gen de rui­ten te plak­ken of aan te bren­gen, waar­door het uit­zicht van de be­stuur­der kan wor­den be­lem­merd dan wel het per­cen­ta­ge door­ge­la­ten licht la­ger wordt. Dat wil zeg­gen dat er geen re­cla­me­pos­ters en an­der­soor­tig ma­te­ri­aal aan de rui­ten ge­plakt mo­gen wor­den. De mi­nis­ter van Jus­ti­tie en Po­li­tie kan op grond van ar­ti­kel 32e van het Rij­be­sluit op ver­zoek ont­hef­fing ver­le­nen om re­de­nen die ver­band hou­den met de vei­lig­heid of ge­zond­heid van per­so­nen. “Zij die de ont­hef­fing heb­ben ver­kre­gen, zijn ver­plicht om die be­schik­king te al­len tij­de bij zich in het mo­tor­rij­tuig te heb­ben. Tij­dens de con­tro­le zul­len zij het moe­ten over­leg­gen”, al­dus de in­spec­teur. WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.