Ruim 71% Nic­ke­ri­aan­se amb­te­na­ren haalt over­heids­op­lei­din­gen

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE – Ruim 71% van de Nic­ke­ri­aan­se over­heids­wer­kers heeft de eind­streep ge­haald van de Voor­op­lei­ding Sur­nu­me­rair, de Sur­nu­me­rairs­op­lei­ding en de Voort­ge­zet­te Al­ge­me­ne Amb­te­na­ren Op­lei­ding. In Paramaribo ging het om ge­mid­deld 74% ge­slaag­den. Dit meldt het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken in een pers­be­richt.

Op vrij­dag 16 sep­tem­ber vond de fees­te­lij­ke di­plo­ma-uit­rei­king plaats. Met een to­taal van 62 pun­ten en een ge­mid­deld cij­fer van 8.9, bleek Kur­ban Sherien het af­ge­lo­pen cur­sus­jaar de best ge­slaag­de bij de Sur­nu­me­rairs­op­lei­ding. Zij is werk­zaam bij het Mi­nis­te­rie van Open­ba­re Wer­ken. In to­taal na­men 56 cur­sis­ten deel aan de drie op­lei­din­gen, van wie 40 slaag­den. De ge­slaag­den van de Voor­op­lei­ding Sur­nu­me­rair heb­ben de vak­ken Ne­der­lands, Com­mu­ni­ca­tie­ve Vaar­dig­he­den, Re­ken­kun­di­ge Vaar­dig­he­den, En­gels, Over­heids­ori­ën­ta­tie en Maat­schap­pij­leer met suc­ces af­ge­rond. Bij de Sur­nu­me­rairs­op­lei­ding heb­ben de ge­slaag­den de vak­ken Ne­der­lands, Comp­ta­bi­li­teits­leer, Ca­ri­com en de Re­gio, Com­mu­ni­ca­tie­ve Vaar­dig­he­den, En­gels, ICT en Staats­in­rich­ting met goed ge­volg af­ge­rond.

De ge­slaag­den van de Voort­ge­zet­te Al­ge­me­ne Amb­te­na­ren Op­lei­ding II heb­ben de vak­ken Ma­na­ge­ment en Lei­ding­ge­ven, Fi­nan­ci­eel Ma­na­ge­ment, Pro­ject Eva­lu­a­tie en Mo­ni­to­ring, Ad­vies­vaar­dig­he­den en Rap­por­ta­ge Mul­ti­la­te­rals, New Pu­blic Ma­na­ge­ment en HRM suc­ces­vol af­ge­rond. Na­mens het Mi­nis­te­rie van Bin­nen­land­se Za­ken fe­li­ci­teer­de waar­ne­mend on­der­di­rec­teur van de af­de­ling Per­so­neels­be­leid, In­der­persad Ba­boe­ram, al­le ge­slaag­den. Hij stel­de dat stu­de­ren be­lang­rijk is bij de her­vor­ming van het amb­te­na­ren­ap­pa­raat. Door op maat ge­sne­den op­lei­din­gen wor­den de amb­te­na­ren ge­traind, op­ge­leid en be­ge­leid ter ver­be­te­ring van de dienst­ver­le­ning aan de ge­he­le sa­men­le­ving. “Met uw di­plo­ma in han­den wordt u ge­acht uw werk ef­fec­tie­ver en ef­fi­ci­ën­ter uit te voe­ren en uw bij­dra­ge te le­ve­ren aan een be­ter func­ti­o­ne­ren­de Over­heid. Van u wordt ver­wacht dat u uw func­tie com­pe­tent, tact­vol, ge­mo­ti­veerd, klant­ge­richt, re­sul­taat­ge­richt, in­te­ger en dienst­baar uit­voert. Dit maakt u tot de IDEE­amb­te­naar”, al­dus Ba­boe­ram.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.