Su­ri­na­me en Kir­gi­zië gaan di­plo­ma­tie­ke be­trek­kin­gen aan

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO/ VERENIGDE STATEN Su­ri­na­me en de Re­pu­bliek Kir­gi­zië zijn en­ke­le da­gen te­rug di­plo­ma­tie­ke be­trek­kin­gen aan­ge­gaan. Mi­nis­ter van Bui­ten­land­se Za­ken van Su­ri­na­me, Nier­ma­la Ba­dri­sing en haar col­le­ga van Kir­gi­zië Er­lan Ab­dyl­daev, heb­ben de ge­za­men­lij­ke ver­kla­ring (Joint Com­mu­ni­que) in het hoofd­kwar­tier van de Verenigde Na­ties on­der­te­kend. Vol­gens een pers­be­richt van het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken heeft het aan­gaan van di­plo­ma­tie­ke be­trek­kin­gen met dit Oos­tEu­ro­pees land plaats­ge­von­den te­gen de ach­ter­grond van het be­leid van het Mi­nis­te­rie van Bui­ten­land­se Za­ken om be­trek­kin­gen met be­vrien­de lan­den op bi­la­te­raal ni­veau aan te ha­len.

Dit is voor­al be­lang­rijk bin­nen het fo­rum van de Verenigde Na­ties, zo­dat vraag­stuk­ken die een ne­ga­tief ef­fect heb­ben op de ont­wik­ke­ling van klei­ne lan­den, ge­za­men­lijk be­spreek­baar ge­maakt kun­nen wor­den. De klei­ne ont­wik­ke­lings­lan­den zijn dan in staat om maat­re­ge­len te tref­fen ter op­los­sing van di­ver­se in­ter­na­ti­o­na­le vraag­stuk­ken, zo­als on­der meer kli­maat­ver­an­de­ring, de ef­fec­ten daar­van en het re­a­li­se­ren van de Sustai­na­ble De­vel­op­ment Go­als (SDG’s).

Kir­gi­zië is het 132ste VN­lid­staat waar­mee Su­ri­na­me tot nu toe for­me­le vriend­schap­pe­lij­ke re­la­ties is aan­ge­gaan. Het land is on­der­meer lid van het Ge­me­ne­best van on­af­han­ke­lij­ke staten, de Eur­azi­a­ti­sche Eco­no­mi­sche Unie en de Or­ga­ni­sa­tie voor Isla­mi­ti­sche Sa­men­wer­king. In aan­vul­ling op haar Turk­se af­komst draagt de Kir­gi­zi­sche cul­tuur ook ele­men­ten van Rus­si­sche, Per­zi­sche en Mon­gool­se in­vloed.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.