In­ter­na­ti­o­na­le Dag te­gen Honds­dol­heid

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

Honds­dol­heid of ra­bi­ës, ook wel lys­sa is een do­de­lij­ke vi­rus­ziek­te die nog voor­al voor­komt in der­de­we­reld­lan­den. Het honds­dol­heid-, of ra­bi­ës­vi­rus, wordt door­ge­ge­ven door het bij­ten of lik­ken door een dier dat het vi­rus draagt; vaak een hond, een vleer­muis of een aap. Zon­der de juis­te in­en­tin­gen of me­di­cij­nen is de ziek­te do­de­lijk bin­nen 24 uur. Ster­ker nog, meer dan 55.000 men­sen ster­ven hier jaar­lijks aan.

De Glo­bal Al­li­an­ce For Ra­bies Control heeft daar­om de In­ter­na­ti­o­na­le Dag te­gen Honds­dol­heid in het le­ven ge­roe­pen. Ie­der jaar op 28 sep­tem­ber wordt aan­dacht ge­vraagd voor de­ze ziek­te door pro­mo­tie­cam­pag­nes en in­en­tings­ses­sies aan te gaan over de he­le we­reld.

Zo­wel bij mens als dier komt ra­bi­ës tot ui­ting on­der de vorm van een do­de­lij­ke her­sen­ont­ste­king. Zo­wat 55.000 sterf­ge­val­len elk jaar, dat is ook een eco­no­misch ver­lies ge­schat op na­ge­noeg 7.8 mil­jard eu­ro. Op dit ogen­blik zijn voor­al Afri­ka en Azië ge­trof­fen: 95 pro­cent van de sterf­ge­val­len wordt daar ge­teld. Toch is ook Eu­ro­pa niet vrij van de ziek­te: in 2014 wa­ren er ze­ven sterf­ge­val­len (vier in Ge­or­gië, twee in de Rus­si­sche Fe­de­ra­tie en één in Span­je). Elk jaar wordt ra­bi­ës vast­ge­steld bij en­ke­le hon­der­den huis­die­ren en wil­de die­ren in Eu­ro­pa.

Noch­tans kan de ziek­te mak­ke­lijk wor­den ver­me­den, zegt het We­ten­schap­pe­lijk In­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid. Meer dan 99 pro­cent van de sterf­ge­val­len kan wor­den voor­ko­men door de sys­te­ma­ti­sche vac­ci­na­tie van hon­den en een be­te­re con­tro­le van zwerf­hon­den. Er wordt daar­om een be­roep ge­daan op de ge­zond­heids­au­to­ri­tei­ten van de lan­den waar ra­bi­ës heerst om meer te in­ves­te­ren in de ve­te­ri­nai­re con­tro­le van het vi­rus. Honds­dol­heid is een vi­rus­in­fec­tie van de her­se­nen die als ze een­maal is uit­ge­bro­ken, dat wil zeg­gen als de pa­ti­ënt een­maal symp­to­men van in­fec­tie ver­toont, vrij­wel al­tijd do­de­lijk af­loopt. Er zijn we­reld­wijd in de me­di­sche li­te­ra­tuur slechts zes men­sen waar­bij ge­ne­zing op­trad. Een ge­val in 2005 gaf hoop op een nieu­we be­han­del­me­tho­de, maar het re­sul­taat kon door an­de­ren niet wor­den ge­re­pro­du­ceerd. Het vi­rus wordt ver­spreid door het speek­sel van be­smet­te zoog­die­ren, meest­al (maar niet al­tijd) car­ni­vo­ren (on­der an­de­re hon­den, vos­sen, kat­ten, apen en vleer­mui­zen). In de VS wordt de ziek­te ook wel over­ge­bracht door be­ten van was­be­ren. Met ra­bi­ës be­smet­te die­ren zijn niet al­tijd te her­ken­nen, som­mi­ge die­ren dra­gen het vi­rus bij zich zon­der er zicht­baar last van te heb­ben. Ver­dacht is het als een dier agres­sief en on­rus­tig is, of als een dier dat nor­maal in het wild leeft zo­als een vos ab­nor­maal tam is. Er is na de be­smet­ting een in­cu­ba­tie­tijd waar­van de leng­te voor­al af­hangt van de plaats waar men ge­be­ten wordt: hoe ver­der van de her­se­nen, hoe lan­ger de in­cu­ba­tie­tijd. Be­ten in het ge­zicht heb­ben de kort­ste in­cu­ba­tie­tijd. In de­ze tijd reist het vi­rus langs de ze­nuw­ba­nen om­hoog naar het cen­tra­le ze­nuw­stel­sel. De in­cu­ba­tie­tijd kan van twee we­ken tot ve­le maan­den be­dra­gen; twee jaar is be­schre­ven. De­ze tijd kan wor­den be­nut om het slacht­of­fer als­nog te be­scher­men door pas­sie­ve en ac­tie­ve im­mu­ni­sa­tie: er wor­den im­mu­no­glo­bu­li­nen ge­ge­ven en er wordt een ra­bi­ës­vac­cin toe­ge­diend in een aan­tal ses­sies. Hier­mee lukt het vrij­wel al­tijd om het uit­bre­ken van de ziek­te te voor­ko­men. Voor­al vroe­ge­re vac­cins had­den ern­sti­ge po­ten­ti­ë­le bij­wer­kin­gen, re­den om ze niet te gre­tig uit te de­len aan men­sen met een zeer laag ri­si­co. Als men een­maal ge­be­ten is, wordt vrij­wel ie­der ri­si­co van een vac­cin na­tuur­lijk ge­ac­cep­teerd ge­zien de on­ver­mij­de­lijk fa­ta­le af­loop van de ziek­te. (Bron­nen:fij­ne­dag­van.nl/de­re­dac­tie.be)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.