Pij­bes stopt 17 da­gen na ope­ning als di­rec­teur bij Mu­se­um Voor­lin­den

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

DEN HAAG - Ou­dRijks­mu­se­um­di­rec­teur Wim Pij­bes stopt al­weer als al­ge­meen di­rec­teur bij het pas ge­o­pen­de Mu­se­um Voor­lin­den in Was­se­naar. Ar­tis­tiek di­rec­teur Su­zan­ne Swarts neemt zijn werk­zaam­he­den over. Waar­om hij pre­cies zijn func­tie neer­legt, is niet be­kend­ge­maakt.

Pij­bes zal nog wel als be­stuurs­lid be­trok­ken blij­ven bij Mu­se­um Voor­lin­den, een ini­ti­a­tief van ver­za­me­laar en za­ken­man Joop van Cal­den­borgh. Ko­ning Wil­lem-Alexan­der open­de het mu­se­um voor mo­der­ne en he­den­daag­se kunst op 10 sep­tem­ber. ‘Het mu­se­um is na­ti­o­naal en in­ter­na­ti­o­naal op de kaart ge­zet en is klaar voor de toe­komst’, staat in een ver­kla­ring die gis­te­ren is ver­stuurd. Pij­bes gaat zich naast zijn be­stuurs­func­tie op nieu­we klus­sen rich­ten.

Op 1 maart maak­te Pij­bes be­kend dat hij di­rec­teur werd van het mu­se­um in Was­se­naar. De over­stap kwam als een gro­te ver­ras­sing. Hij had, zei hij on­langs nog in een in­ter­view met de Volks­krant, zo nog vijf jaar kun­nen bij­te­ke­nen bij het Rijks. “Ik heb aan­bie­din­gen ge­kre­gen van an­de­re mu­sea. Daar za­ten ge­ves­tig­de na­men tus­sen. Er heb­ben ook mu­sea aan­ge­klopt met in­ge­wik­kel­de bouw­pro­jec­ten. Maar daar had ik even geen trek in.”

(Volks­krant.nl)

Oud-Rijks­mu­se­um di­rec­teur Wim Pij­bes. (Fo­to: EPA)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.