Ar­moe­de in Ne­der­land neemt sinds 2013 lang­zaam af

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AMSTERDAM - De ar­moe­de in Ne­der­land is sinds 2013 ge­daald. Dat schrijft het So­ci­aal Cul­tu­reel Plan­bu­reau (SCP) in een rap­port dat gis­te­ren ver­scheen.

Waar in 2014 7,6 pro­cent van de Ne­der­land­se be­vol­king on­der de ar­moe­de­grens leef­de, is dat voor 2016 ge­raamd op 7 pro­cent. De ar­moe­de­grens wordt door het SCP vast­ge­steld op 1063 eu­ro net­to per maand voor al­leen­staan­den. Daar­naast heeft het So­ci­aal Cul­tu­reel Plan­bu­reau een ba­sis­be­hoef­ten­bud­get vast­ge­steld, met 971 eu­ro net­to per maand. Voor een ge­zin met één kind is de ar­moe­de­grens 1780 eu­ro net­to per maand. De ver­wach­ting is dat de ar­moe­de in 2017 ver­der af zal ne­men. Het ka­bi­net wil met de be­gro­ting over 2017 in­ves­te­ren in koop­kracht voor ou­de­ren en uit­ke­rings­ge­rech­tig­den, waar­door de ar­moe­de vol­gens de prog­no­se ver­der zal da­len naar 6,8 pro­cent. De Ne­der­land­se be­vol­king is nog steeds ar­mer dan voor de re­ces­sie, die in 2008 be­gon. Des­tijds wa­ren er 870 dui­zend men­sen die leef­den on­der de ar­moe­de­grens, in 2014 zijn dit nog 1,2 mil­joen. Op­val­lend is dat ou­de­ren sterk on­der­ver­te­gen­woor­digd zijn on­der de groep die on­der de ar­moe­de­grens leeft. Slechts 3 pro­cent van de ou­de­ren leeft in ar­moe­de. Kin­de­ren zijn daar­en­te­gen over­ver­te­gen­woor­digd: 11 pro­cent van de kin­de­ren leeft on­der de ar­moe­de­grens, en bij kin­de­ren met een niet­wes­ter­se ach­ter­grond is dat zelfs 28 pro­cent.

De groot­ste ar­moe­de heerst in Amsterdam, Rot­ter­dam en Den Haag, waar 14 pro­cent van de in­wo­ners on­der de ar­moe­de­grens leeft In de gro­te ste­den Amsterdam, Rot­ter­dam en Den Haag is de ar­moe­de re­la­tief groot. 14 pro­cent van de in­wo­ners leeft daar on­der de ar­moe­de­grens. De pro­vin­cies Gro­nin­gen, Fries­land en Dren­the heb­ben het hoog­ste per­cen­ta­ge huis­hou­dens on­der de ar­moe­de­grens van Ne­der­land. Het SCP ad­vi­seert ar­moe­de te­gen te gaan door op de lan­ge ter­mijn te in­ves­te­ren in on­der­wijs en so­ci­aal ka­pi­taal. Op kor­te ter­mijn raadt het plan­bu­reau aan om meer be­taal­ba­re huur­wo­nin­gen ter be­schik­king te stel­len.

(Volks­krant.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.