Aan­tal dum­pin­gen drugs­af­val af­ge­lo­pen ja­ren ge­ste­gen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS /TV -

AMSTERDAM - Het aan­tal dum­pin­gen van drugs­af­val in Ne­der­land is in de af­ge­lo­pen ja­ren toe­ge­no­men. Toch gaan de mees­te lo­zin­gen van drugs­af­val nog al­tijd langs de po­li­tie heen.

Dat blijkt uit een rap­port van de stich­ting Po­li­tie en We­ten­schap dat in han­den is van Een Van­daag. On­der­zoe­kers ke­ken voor de tot­stand­ko­ming van het rap­port naar da­ta over lo­zin­gen. Ook spra­ken ze met ge­meen­ten en de po­li­tie. Uit de cij­fers blijkt dat het aan­tal mel­din­gen van lo­zin­gen in 2010 nog lag op 76, ter­wijl dit in 2014 op­ge­lo­pen was tot 176. In 2015 daal­de het aan­tal dum­pin­gen wel enigs­zins tot 161. De po­li­tie stelt dat veel lo­zin­gen ech­ter niet ge­zien of ge­re­gi­streerd wor­den en dat de cij­fers dus ‘het top­je van de ijs­berg’ la­ten zien. Ook con­clu­deert het rap­port dat de dum­pin­gen door de po­li­tie vaak nog wor­den be­schouwd als een ‘ge­iso­leerd de­lict’, ter­wijl in­for­ma­tie uit de vond­sten waar­de­vol­ler kan zijn wan­neer er meer on­der­zoek ge­daan wordt. Als voor­beeld wordt fo­ren­sisch on­der­zoek ge­noemd op een vind­plek van drugs­af­val. Naast een stij­ging van het aan­tal ge­re­gi­streer­de dum­pin­gen, blijkt uit het rap­port ook dat dum­pin­gen van drugs­af­val op di­ver­se­re ma­nie­ren wor­den uit­ge­voerd. Zo zijn er bij­voor­beeld af­val­s­po­ren van drugs ge­von­den in voe­der­maïs. Het on­der­zoek stelt ook dat der­ge­lij­ke ma­nie­ren van het lo­zen van drugs­af­val, meer voor­ko­men. Naast ge­vaar voor die­ren en na­tuur lo­pen ook men­sen steeds meer ri­si­co’s wan­neer er bij­voor­beeld drugs­af­val ge­dumpt wordt in ge­bie­den waar drink­wa­ter ge­won­nen wordt. Het af­val kan scha­de­lij­ke ge­vol­gen heb­ben voor de ge­zond­heid en kan lei­den tot klach­ten als hoofd­pijn of be­wus­te­loos­heid. (NU.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.