Voe­dings­cen­trum: The Gr­een Hap­pi­ness is ge­vaar­lijk

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - Het Voe­dings­cen­trum waar­schuwt voor het di­eet Gr­een Hap­pi­ness. Dat kan ge­vaar­lij­ke te­kor­ten aan voe­dings­stof­fen en on­her­stel­ba­re scha­de ver­oor­za­ken, zegt de or­ga­ni­sa­tie te­gen BNR.

Vol­gens het Voe­dings­cen­trum zorgt dit voor af­braak van spier­weef­sel. “Dan breekt je li­chaam spier­weef­sel af. De ge­vol­gen kun­nen zijn: ver­zwak­te spie­ren en mo­ge­lijk ook ver­min­der­de weer­stand, want je hebt ook ei­wit­ten no­dig om je im­muun­sys­teem in­tact te hou­den.’’ Deel­ne­mers eten geen dier­lij­ke pro­duc­ten en heb­ben daar­om ex­tra vi­ta­mi­ne B12 no­dig, maar The Gr­een Hap­pi­ness zegt daar niets over. Vol­gens het voe­dings­cen­trum mist het di­eet vol­doen­de cal­ci­um dat no­dig is voor je bot­ten. “Op ter­mijn zou je daar­van bot­ont­kal­king kun­nen krij­gen. Dat is echt niet meer te her­stel­len.’’ The Gr­een Hap­pi­ness ging gis­te­ren in ge­sprek met de Ne­der­land­se Ver­e­ni­ging van Di­ë­tis­ten, die zich ook zor­gen maakt.

The Gr­een Hap­pi­ness is be­dacht door de di­ë­tis­ten Me­rel von Carls­burg en Tes­sa Moor­man. Ze de­len al twee jaar hun vi­sie op voed­sel via so­ci­al me­dia en heb­ben ruim 200.000 vol­gers. Het veel­be­spro­ken di­eet heeft in Ne­der­land de af­ge­lo­pen we­ken veel los­ge­maakt. Zo­wel voor- en te­gen­stan­ders lie­ten van zich ho­ren. Zo vindt cu­li­nair jour­na­list Ka­rin Lui­ten dat het di­eet van The Gr­een Hap­pi­ness te ver gaat en dat Ne­der­land niet meer weet wat ge­zon­de voe­ding nu echt is.

(AD.NL)

De uit­vin­ders van “The Gr­een Hap­pi­ness” di­ë­tis­ten Me­rel von Carls­burg en Tes­sa Moor­man. (Fo­to: www.yelp.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.