Kool­mo­noxi­de­me­ter in nog geen 1 op de 3 hui­zen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - In nog geen een op de drie huis­hou­dens hangt een kool­mo­noxi­de­mel­der. Dat blijkt uit on­der­zoek van de con­su­men­ten­bond. Een ge­vaar­lij­ke si­tu­a­tie, aan­ge­zien het do­de­lij­ke gas in ie­der huis kan voor­ko­men, al­dus de bond.

Con­su­men­ten den­ken bij kool­mo­noxi­de (CO) vaak al­leen aan gas­haar­den en ou­der­wet­se keu­ken­gei­sers. Maar ook met een mo­der­ne, goed on­der­hou­den, cv-ke­tel kan er kool­mo­noxi­de in huis ko­men. Als de pijp van de rook­gas­af­voer bij­voor­beeld slecht wordt op­ge­han­gen kan de­ze gaan door­han­gen waar­door een klei­ne ope­ning ont­staat. De bond pleit er­voor dat mon­teurs bij de in­stal­la­tie en het on­der­houd van een ke­tel niet al­leen naar het ap­pa­raat zelf kij­ken, maar naar het he­le sys­teem, zo­dat der­ge­lij­ke eu­vels wor­den op­ge­merkt.

Ook moet er een wet­te­lijk ver­plich­te er­ken­nings­re­ge­ling ko­men voor mon­teurs van gas­toe­stel­len, waar­door beun­ha­zen geen kans heb­ben. An­de­re Eu­ro­pe­se lan­den heb­ben al zo’n re­ge­ling. (AD.NL)

Een mon­teur is be­zig met het in­stal­le­ren van een Kool­mo­noxi­de­me­ter sys­teem. (Fo­to: ANP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.