In­va­sie van zeld­za­me Twee­kleu­ri­ge vleer­mui­zen

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AMSTERDAM - In Ne­der­land is op het mo­ment spra­ke van een in­va­sie van Twee­kleu­ri­ge vleer­mui­zen. Mel­din­gen over het beest­je, dat meest­al slechts en­ke­le ke­ren per jaar wordt ge­zien, ko­men plot­se­ling in veel­voud bin­nen bij Vleer­muis­werk­groep Ne­der­land. Naar de oor­zaak van de stij­ging is het voor­als­nog gis­sen.

Nor­ma­li­ter komt de Twee­kleu­ri­ge vleer­muis voor van Cen­traal en Oost-Eu­ro­pa tot Azië en zijn in au­gus­tus en sep­tem­ber en­ke­le exem­pla­ren te zien in Ne­der­land.

Een hand­je­vol is dan op door­tocht. Dit jaar is ech­ter al­les an­ders. Door de gro­te hoe­veel­he­den waar­ne­min­gen en mel­din­gen is er in­mid­dels een op­roep ge­plaatst door de Vleer­muis­werk­groep; ie­der­een die het leuk vindt om de beest­jes te zoe­ken, wordt ge­vraagd dit daad­wer­ke­lijk te doen, zo­dat er een re­ë­le schat­ting ge­maakt kan wor­den van het aan­tal Twee­kleu­ri­ge vleer­mui­zen in het land. “Er zit na­tuur­lijk een groot ver­schil tus­sen het aan­tal bees­ten dat er op dit mo­ment is en het aan­tal dat wordt waar­ge­no­men. Ze zit­ten op al­ler­lei plek­ken die voor ons las­tig of niet toe­gan­ke­lijk zijn,” al­dus An­dré de Bae­r­de­mae­ker, stad­s­eco­loog en lid van de Vleers­muis­werk­groep Ne­der­land. Dat er op­val­lend veel van de­ze ver­ras­sen­de be­zoe­kers in het land zijn, staat vast. Maar waar­om ze in gro­ten ge­ta­le rich­ting Ne­der­land zijn ge­trok­ken is nog on­dui­de­lijk. Van de bees­ten die wor­den ge­von­den of be­vrijd, na­dat zij bij­voor­beeld in de gor­dij­nen bij ie­mand bin­nen zit­ten, wordt een mon­ster ge­no­men van de vacht. Dit wordt ver­vol­gens on­der­zocht in een la­bo­ra­to­ri­um in Duits­land om de her­komst van de beest­jes te ach­ter­ha­len. Op die ma­nier ho­pen de on­der­zoe­kers meer in­zicht te krij­gen in on­der meer de trek­pa­tro­nen van de die­ren en de even­tu­e­le ach­ter­lig­gen­de oor­zaak.

Het kan zo­maar zijn dat er nog meer Twee­kleu­ri­ge vleer­mui­zen in aan­tocht zijn, ver­telt De Bae­r­de­mae­ker. Man­ne­tjes trek­ken nor­maal ge­spro­ken eerst naar een ge­bied om een mooi plek­je te zoe­ken, waar­na de vrouw­tjes la­ter vol­gen. Als ze een­maal zijn ge­ar­ri­veerd, be­gin­nen de man­ne­tjes mas­saal te flui­ten om vrouw­tjes te lok­ken.

“Je zou kun­nen zeg­gen dat het de bouw­vak­kers van het die­ren­rijk zijn,” grapt hij. Of er daad­wer­ke­lijk nog meer Twee­kleu­ri­ge naar Ne­der­land ko­men, is las­tig te zeg­gen. “We heb­ben in­der­daad meer man­ne­tjes ge­von­den tot nu toe, maar er zijn ook al ze­ker wat vrouw­tjes.” (AD.NL)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.