Meer­de­re ex­plo­sies bij mos­kee en con­gres­cen­trum in Dres­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

DUITS­LAND - Bij een mos­kee en een in­ter­na­ti­o­naal con­gres­cen­trum in Dres­den heb­ben zich maan­dag­avond ex­plo­sies voor­ge­daan. De ont­plof­fin­gen wer­den ver­oor­zaakt door spring­stof. De po­li­tie in Dres­den ver­tel­de dins­dag­och­tend dat als door een won­der nie­mand ge­wond is ge­raakt. De hoog­ste baas van de po­li­tie in de Duit­se stad zei een ver­band te leg­gen met de vie­ring van de Dag van de Duit­se Een­heid, op 3 ok­to­ber. Op die dag is het 26 jaar ge­le­den dat de Duit­se een­wor­ding tot stand kwam. Eerst was er een klap bij de mos­kee, 26 mi­nu­ten la­ter ge­volgd door de ex­plo­sie bij het an­de­re pand. Op bei­de plek­ken vond de po­li­tie res­ten van ex­plo­sie­ven.

De au­to­ri­tei­ten heb­ben be­slo­ten de be­wa­king van mos­kee­ën in de stad on­mid­del­lijk te ver­scher­pen. Er staan nu con­ti­nu agen­ten voor de deur. De ma­te­ri­ë­le scha­de aan bei­de ge­bou­wen viel mee. De mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken van Sak­se, de deel­staat waar Dres­den in ligt, sprak van een ‘’laf­fe’’ aan­slag. Hij zei dat de re­cher­cheurs al­le op­ties open­hou­den. Vol­gens de po­li­tie­chef is de ver­ant­woor­de­lijk­heid nog niet op­ge­ëist. (NU.nl)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.