Jor­rits­ma blijft team­ma­na­ger van Ne­der­land

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Hans Jor­rits­ma blijft tóch aan als team­ma­na­ger bij Oran­je. De KNVB maak­te gis­te­ren be­kend dat hij tot het ein­de van de WK­kwa­li­fi­ca­tie­cam­pag­ne aan het Ne­der­land­se elf­tal blijft ver­bon­den. Het con­tract van Jor­rits­ma bij de Ne­der­land­se voet­bal­bond loopt nu door tot 1 de­cem­ber 2017. Eind au­gus­tus werd be­kend dat Jor­rits­ma, die al sinds 1996 in dienst is bij de KNVB, moest ver­trek­ken bij het Ne­der­lands elf­tal, om­dat hij dit jaar de pen­si­oen­ge­rech­tig­de leef­tijd van 67 jaar heeft be­reikt. Met na­me de spe­lers van Oran­je dron­gen aan op een lan­ger ver­blijf van Jor­rits­ma. De KNVB heeft na over­leg met Jor­rits­ma en bonds­coach Dan­ny Blind be­slo­ten om toch met el­kaar door te gaan.

“Ik ben blij dat we er uit zijn ge­ko­men. Dit be­vor­dert de rust rond­om het team”, zegt di­rec­teur be­taald voet­bal Jean-Paul De­cos­saux. “En die rust is nood­za­ke­lijk. Spe­lers en tech­ni­sche staf moe­ten vol­gen­de week hun vi­zier vol­le­dig kun­nen rich­ten op de kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den te­gen Wit-Rus­land en Frank­rijk.” De be­spre­kin­gen met de op­vol­ger van Jor­rits­ma hoopt de KNVB op kor­te ter­mijn af te ron­den. De­ze wordt in­ge­werkt door Jor­rits­ma en neemt op 1 de­cem­ber 2017 zijn ta­ken over. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.