Var­dy was niet wel­kom in het le­ger

Times of Suriname - - SPORT - Ja­mie Var­dy was heel dicht bij een toe­tre­ding tot het le­ger, maar door zijn ver­le­den werd hij niet ge­ac­cep­teerd. (Fo­to: Xin­hua)

VOET­BAL - Ja­mie Var­dy kent een op­mer­ke­lij­ke maar prach­ti­ge loop­baan. De spits van Lei­ces­ter Ci­ty mag zich sinds vo­rig sei­zoen in­ter­na­ti­o­nal noe­men en werd kam­pi­oen met the Foxes. Dit al­les was niet ge­beurd als hij als tie­ner was aan­ge­no­men bij het le­ger. Toen hij werd weg­ge­stuurd bij Shef­field Wed­nes­day wil­de hij zich na­me­lijk aan­mel­den bij het le­ger, maar daar was hij van­we­ge zijn ver­le­den niet wel­kom. Als tie­ner werd hij weg­ge­stuurd bij Shef­field Wed­nes­day. Var­dy over­woog een an­de­re rich­ting in te slaan en be­sloot zich aan te mel­den bij het le­ger. “Ik ben naar hun kan­toor ge­gaan in Shef­field. Bij het in­vul­len van het for­mu­lier kwam ik de vraag te­gen of ik in het ver­le­den in aan­ra­king was ge­ko­men met ju­si­ti­tie”, staat vol­gens the Sun ge­schre­ven in zijn au­to­bi­o­gra­fie Ja­mie Var­dy: From Now­he­re, My Sto­ry.

Var­dy was in 2007 op­ge­pakt en ver­oor­deeld voor een ge­vecht bui­ten een dis­co­theek. “Ik moest de waar­heid wel ver­tel­len. Als ze mijn ach­ter­grond zou­den con­tro­le­ren, wa­ren ze er toch wel ach­ter­ge­ko­men. Ik heb het toen uit­ge­legd, maar toen kreeg ik te ho­ren dat ik me niet kon aan­mel­den. Het is gek om te den­ken dat ik die rich­ting op had kun­nen gaan. Mis­schien was de dis­ci­pli­ne in het le­ger zelfs wel goed voor me ge­weest”, al­dus Var­dy.

(VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.