Sil­va blij met op­roe­ping

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Thia­go Sil­va is door de nieu­we bonds­coach Ti­te op­ge­roe­pen voor de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den van Bra­zi­lië te­gen Bo­li­via en Ve­ne­zu­e­la. De vo­ri­ge bonds­coach Dun­ga liet hem links lig­gen, maar hij is er na een jaar weer bij. De ver­de­di­ger van Pa­ris Saint-Ger­main is blij dat hij zich weer mag mel­den bij de na­ti­o­na­le ploeg. De 31-ja­ri­ge ver­de­di­ger ging in de kwart­fi­na­le van de Copa Amé­ri­ca te­gen Pa­ra­gu­ay in de fout en werd sinds­dien niet meer op­ge­roe­pen door Dun­ga. De bonds­coach werd in ju­li ont­sla­gen, waar­na Ti­te hem op­volg­de. Laatst­ge­noem­de heeft de 59-vou­dig in­ter­na­ti­o­nal nu toch weer op­ge­roe­pen. “Men­sen vroe­gen zich af waar­om ik niet werd op­ge­roe­pen voor de na­ti­o­na­le ploeg. Dat is moei­lijk uit te leg­gen”, zegt de in­ter­na­ti­o­nal in ge­sprek met Espor­te Espe­ta­cu­lar. “Het was moei­lijk om mijn kin­de­ren te ver­tel­len waar­om hun va­der niet in de na­ti­o­na­le ploeg zat. Bij ie­de­re wed­strijd die Bra­zi­lië speel­de, vroe­gen ze waar­om ik er niet bij was. Daar kon ik geen ant­woord op ge­ven.” Bra­zi­lië won de eer­ste twee WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den te­gen Ecu­a­dor en Co­lom­bia. Op 6 ok­to­ber neemt de ploeg van Ti­te het op te­gen Bo­li­via. Vijf da­gen la­ter staat de uit­wed­strijd te­gen Ve­ne­zu­e­la op het pro­gram­ma.

(VZ)

Thia­go Sil­va is blij dat hij weer op­ge­roe­pen is voor de na­ti­o­na­le se­lec­tie van Bra­zi­lië om mee te doen aan de ko­men­de WK-kwa­li­fi­ca­tie­wed­strij­den. (Fo­to: Xin­hua)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.