Ja­han­bakhsh mist Eu­ro­pe­se du­els door po­li­tie­ke on­rust

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ali­re­za Ja­han­bakhsh zal niet in ac­tie ko­men in de Eu­ro­pa Le­a­gue­groeps­wed­strij­den te­gen Mac­ca­bi Tel Aviv. AZ meldt op de web­si­te van de club dat het heeft be­slo­ten om de aan­val­ler niet in de se­lec­tie op te ne­men voor de du­els met de Is­ra­ë­li­ërs, om­dat het Ja­han­bakhsh niet in de si­tu­a­tie wil bren­gen dat hij in de toe­komst even­tu­eel niet meer uit kan ko­men voor zijn land.

Ja­han­bakhsh is ge­bo­ren in Iran en de ver­hou­ding tus­sen zijn va­der­land en Is­ra­ël is op het mo­ment zo slecht, dat de aan­val­ler pro­ble­men zou kun­nen krij­gen als hij te­gen Mac­ca­bi zou gaan spe­len. Voor de Olym­pi­sche Spe­len in Bra­zi­lië maak­te de Iraan­se mi­nis­ter van Sport nog maar eens dui­de­lijk dat Iraan­se at­le­ten het niet moch­ten op­ne­men te­gen Is­ra­ë­li­sche op­po­nen­ten en Ja­han­bakhsh zat dan ook in een las­ti­ge si­tu­a­tie. AZ laat hem nu niet mee­doen te­gen Mac­ca­bi.

“Wij heb­ben ons la­ten in­for­me­ren en over­leg ge­had met het ma­na­ge­ment van Ali­re­za”, zegt Max Hui­berts, di­rec­teur voet­bal­za­ken van AZ. “En uit­ein­de­lijk heb­ben wij be­slo­ten om hem niet te se­lec­te­ren voor de wed­strij­den te­gen Mac­ca­bi. We ken­nen de ge­voe­lig­he­den tus­sen bei­de lan­den en het ri­si­co dat Ali­re­za loopt om niet meer uit te mo­gen ko­men voor zijn na­ti­o­na­le team is iets wat wij niet wil­len.” AZ speelt op 20 ok­to­ber eerst thuis te­gen Mac­ca­bi en op 3 no­vem­ber ver­vol­gens uit. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.