Touré baalt

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Yaya Touré heeft met ver­ba­zing ge­re­a­geerd op het be­sluit van de FIFA om de werk­groep te­gen ra­cis­me op te hef­fen. Maan­dag maak­te de we­reld­voet­bal­bond be­kend te stop­pen met de an­ti­ra­cis­me­werk­groep, om­dat de­ze zijn taak zou heb­ben vol­bracht. Touré is ech­ter van me­ning dat er juist nu moet wor­den door­ge­pakt, nu de ac­tie­groep zijn vruch­ten be­gint af te wer­pen. “De tas­kfor­ce had een zeer spe­ci­fiek man­daat mee­ge­kre­gen en die is vol­le­dig ver­vuld’’, zei Fat­ma Sa­mou­ra, de nieu­we se­cre­ta­ris-ge­ne­raal van de FIFA, maan­dag in Man­ches­ter. Op zijn ei­gen web­si­te schrijft Touré niets te be­grij­pen van de be­slis­sing. “Toen ik het schrij­ven van de FIFA ont­ving dat ze er mee gin­gen stop­pen, was ik erg te­leur­ge­steld. Ik heb mijn he­le le­ven te ma­ken ge­had met ra­cis­me, of dat nou op straat is of in sta­di­ons”, al­dus Touré, die als am­bas­sa­deur ver­bon­den was aan de an­ti­ra­cis­me­werk­groep. “De af­ge­lo­pen tien­tal­len ja­ren is het niet ge­lukt ra­cis­me vol­doen­de te be­strij­den. Waar­om stopt de FIFA dan nu met iets dat net be­gint te wer­ken? Het kan toch niet dat de bond zelf­ge­noeg­zaam naar het WK in Rus­land kijkt? Ik kan al­leen maar ho­pen dat de FIFA hier goed over heeft na­ge­dacht. De brief die ik ont­van­gen heb, geeft me niet veel ver­trou­wen. Het zijn de fans en de spe­lers die het zul­len voe­len als de FIFA dit niet op­lost”, al­dus Touré. (VZ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.