SV Hout­tuin zet spe­lers in de bloe­me­tjes

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL – Het be­stuur van Sport Ver­e­ni­ging Hout­tuin heeft de U-11, U-13 en de se­ni­o­ren­teams in de bloe­me­tjes ge­zet, in ver­band met de af­slui­ting van het com­pe­ti­tie­jaar 2015-2016. De spe­lers kre­gen al­le­maal een cer­ti­fi­caat. Ook wer­den an­de­re per­so­nen die di­rect ver­bon­den zijn met de teams ge­hul­digd.

Voor­zit­ter Anand Phe­rai van Sport Ver­e­ni­ging Hout­tuin zegt dat hij het als een plicht ziet, om de jeug­di­gen van Hout­tuin te­ge­moet te ko­men. Voor hem maakt het re­sul­taat van de se­lec­ties niet veel uit. “Ik en mijn le­den had­den een doel voor ogen en dit pro­be­ren wij te be­werk­stel­li­gen. Nog niet al­le doe­len zijn ge­re­a­li­seerd, maar wij zijn op de goe­de weg. Dat Hout­tuin op de goe­de weg is, is ook te mer­ken aan ons le­den­be­stand, waar de tel­ler nu op 130 is”, zegt de voor­zit­ter. Phe­rai zegt ver­der dat het be­stuur de jeugd de mo­ge­lijk­heid wil bie­den om op­ti­maal aan sport te doen. Zijn be­stuur werkt daar­om er­aan om al­le fa­ci­li­tei­ten in or­de te heb­ben. De mees­te fa­ci­li­tei­ten zijn al in or­de en en­ke­le wor­den vol­gend jaar aan­ge­pakt. Het be­stuur pro­beert met de fi­nan­ci­ën die bin­nen­ko­men de fa­ci­li­tei­ten op te knap­pen.

Phe­rai is daar­om de mi­nis­ter van Sport en Jeugd­za­ken, Fai­zal Ab­doel­gafoer, heel dank­baar. Hout­tuin heeft in 2014 uit het sport­fonds een kunst­gras­veld ge­do­neerd ge­kre­gen en dit is nu de bron van in­kom­sten voor Sport Ver­e­ni­ging Hout­tuin. Hij hoopt dat ook al­le buur­ten iets te­rug zul­len doen voor de jeug­di­gen. Zij moe­ten niet wach­ten op de over­heid. Phe­rai be­dank­te ie­der­een die een bij­dra­ge heeft ge­le­verd in het af­ge­lo­pen sei­zoen. Ook de ou­ders van de kin­de­ren wer­den be­dankt, want zon­der hen was dit ook niet mo­ge­lijk. De U-11- en U-13-se­lec­tie ne­men deel aan de jeugd­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Voet­bal Bond, ter­wijl het se­ni­o­ren­team in­ge­schre­ven staat bij de Dom­burg Sport Bond.

Voor­zit­ter Anand Phe­rai van Sport Ver­e­ni­ging Hout­tuin over­han­digt een spe­ler een tro­fee, bij de af­slui­ting van het com­pe­ti­tie­jaar 2015-2016.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.